Zápis č.14/07

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 16.8.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1. Schválení programu

              2. Kontrola zápisů z předcházejících jednání

              3. Kontrola usnesení

              4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5. Různé

     

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 6 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisům č. 12 a 13

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Starostka podala OZ informaci, že telefonní společnost dosud nepřevzala dílo ( posílení sítě ) od své dodavatelské firmy.

 

Bod 114 OZ  nesouhlasí se  snížením ceny pozemku a trvá na již schválené ceně tj. 230,- Kč za jeden metr čtvereční.

 

Bod 115 OZ schvaluje  Rozpočtové opatření č.1

 

Bod 116 OZ souhlasí s podáním žádosti na PF ČR Cheb o udělení souhlasného stanoviska k převodu pozemku p.č.32 v k.ú. Hartoušov.                                          Splněno

 

Bod 117 OZ souhlasí s prodejem pozemkové parcely číslo 172/54 k.ú. Nebanice o výměře 1 660 m2  Mgr. Evě Slavíkové za cenu 300,- Kč za jeden m2 .

 

Mgr. Eva Slavíková byla písemně vyrozuměna a ústně sdělila, že její zájem o koupi výše jmenovaného pozemku trvá.

 

OZ schválilo pověření starostky obce sdělit Mgr. Evě Slavíkové, že v případě jiného zájemce o daný pozemek bude stanovena pevná lhůta pro uzavření kupní smlouvy.

Hlasování: 6 0 0

 

 

Bod 118 OZ souhlasí s  ukončením nájmu zahrady p.Jany Rusnákové ke dni 30.6.2007.   Splněno

 

Bod 119 OZ schvaluje uzavření Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti pro prodej 20 RD Nebanice se spol. REAL CHEB J.Hejduk s.r.o.

 

Bod 120 OZ pověřuje starostku obce k podpisu  Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti,

na straně jedné Obec Nebanice na straně druhé spol. REAL CHEB J.Hejduk s.r.o.    Splněno

 

 

 

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

Starostka obce informovala OZ o postupu při zajišťování možnosti  úvěru pro Obec ( na úhradu rozestavěných RD ) u České spořitelny. Česká spořitelna  zpracovává  podklady a připravuje podání žádosti ke schválení svým nadřízeným orgánem.

 

OZ schvaluje vyhlášení úmyslu prodeje pozemkových parcel a rozestavěných rodinných domů vše v k.ú.Nebanice:

 

 číslo parcely / m2

Číslo domu/číslo parcely/ / m2 

172/117                      /    600

1.    172/124            63

172/118                      /    589

2.    172/125            63

172/119                      /    578

3.    172/126            63

172/46                       /     594

4.    172/127            63

172/47                        /      585

5.    172/134            63

172/48                       /      610

6.    172/135            63

172/49                       /      612     

7.    172/137            63

172/50                       /      612

8.    172/138            63

172/51                       /      617

9.    172/141            63

172/52                       /      627

10.  172/140            63

172/53                       /      668

11.  172/139            63

172/121                     /      649

12.  172/136            63

172/120                     /      553

13.  172/133            63

172/45                      /       591

14.  172/132            64

172/44                       /      549

15.  172/131            63

172/43                       /      572

16.  172/130            63

172/42                       /      595

17.  172/129            63    

172/41                       /      660

18.  172/128            63

172/32                       /      796

19.  172/122            63

172/31                       /      747

20.  172/123            63

 

 

Hlasování: 6 0 0

 

Dále byl projednán návrh na dodatek ke Smlouvě o dílo 2006/146  ( dále SoD )

OZ schvaluje změnu technického dozoru ve SoD.

Hlasování: 6 0 0

 

a

bodu č.5.7. SoD 2006/146

            „ Objednatel  prohlašuje, že má zajištěno financování stavby „ bylo navrženo fi. Lajka,

            s.r.o., že SoD 2006/146 – předmět plnění se přeruší do vyřešení  financování stavby.

OZ bylo seznámeno starostkou  o současném stavu fakturace. Faktura č. 2010711 ze dne 31.1.2007 vystavena fi.Lajka s.r.o. byla zaslána fi. Recom Reality , s.r.o. ke kontrole, zda obsahuje všechny náležitosti uvedené ve SoD 2006/146. Ostatní faktury zatím obec nepřevzala.

Je pravda, že na okamžitou úhradu faktur obec nemá dostatek finančních prostředků.

 

OZ souhlasí s přerušením předmětu plnění ( 20 RD ) do vyřešení finanční situace.

Hlasování: 6 0 0

 

OZ schvaluje upravit bod č.4 termíny plnění  SoD  v případě  opětovného zahájení prací na díle dle aktuální potřeby.

Hlasování: 6 0 0

 

ze zhotovitele na objednatele po dobu přerušení prací.

 

OZ projednalo tento návrh a schvaluje projednání tohoto návrhu v termínu do 24.8.2007 s podmínkou, že starostka obce učiní zhotoviteli díla nabídku na vypořádání  dluhu – pohledávky formou převodu rozestavěných staveb a dotčených pozemků, dosud ve vlastnictví Obce Nebanice, na firmu Lajka s.r.o.

Hlasování: 6 0 0

 

Součástí předložených nákladů nad rámec je doporučení fi.Recom Reality, s.r.o.

Zhotovitel se vyjádřil tak, že tyto náklady nad rámec SoD budou uplatňovány dle stavu jednotlivých RD a skutečnosti.

 

OZ schvaluje předložené „ Ceny prací, dodávek a nákladů nad rámec smlouvy o dílo na stavbu 20 RD HIT v Nebanících „   ve výši 116 495,- Kč včetně DPH na 1 RD HIT - dokončený.

Hlasování: 6 0 0  

 

Ad.5.Různé

a)Obecní zastupitelstvo projednalo a schvaluje zplnomocnění starostky obce k vykonávání rozpočtové změny v oddílech, kapitolách a paragrafech rozpočtu.

Hlasování: 6 0 0

 

b) Obecní zastupitelstvo projednalo ústní žádost p. Milana Kováče týkající se zbudování bytu v budově bývalé MŠ – Nebanice 31.

Obecní zastupitelstvo neschválilo žádost z důvodu budoucího plánovaného přestěhování Obecního úřadu Nebanice do prostor č.p.Nebanice 31.

Hlasování: 6 0 0

 

c) Obecní zastupitelstvo projednalo ústní žádost p.Ondreje Bukovického týkající se ukončení nájemní smlouvy na zahradu k 31.12.2007.

Obecní zastupitelstvo schvaluje ukončení nájemní smlouvy s p. Ondrejem Bukovickým dohodou  a ukládá starostce obce dohodu uzavřít.

Zahrada bude předána obci v původním stavu.

Hlasování: 6 0 0

 

d) Obecní zastupitelstvo projednalo  žádost p. Karla Filípka na odkoupení zahrady p.p.č. 172/73 k.ú. Nebanice a vzhledem k tomu, že žadatel nemá vyrovnány závazky s obcí, nebyla jeho žádost přijata.

Obecní zastupitelstvo nepřijímá žádost p. Karla Filípka.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

e) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost p.Lenky Kuklíkové o odkoupení zahrady p.p.č. 172/73 k.ú. Nebanice, vzhledem k tomu, že p. Lenka Kuklíková má v již v nájmu obecní zahradu, obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby se p.Lenka Kuklíková vyjádřila, zda si ponechá i tuto dosavadní zahradu.

Hlasování: 6 0 0

 

f) Obecní zastupitelstvo projednalo žádost manželů Václava a Petry Křivánkových o odkoupení zahrady v Nebanicích. Obecní zastupitelstvo souhlasí s tím, aby si manželé Křivánkovi koupili obecní zahradu v Nebanicích.

Hlasování: 6 0 0

Vzhledem k tomu, že Obec Nebanice má v současnosti dvě volné zahrady, rozhodlo Obecní zastupitelstvo oslovit manžele Křivánkovi, aby si určili zahradu, kterou  chtějí koupit a sdělili své rozhodnutí na obecní úřad Nebanice.

Hlasování: 6 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 21.6.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 121 OZ schválilo pověření starostky obce sdělit Mgr. Evě Slavíkové, že v případě jiného zájemce o daný pozemek bude stanovena pevná lhůta pro uzavření kupní smlouvy.

 

Bod 122 OZ schvaluje vyhlášení úmyslu prodeje pozemkových parcel a rozestavěných rodinných domů vše v k.ú.Nebanice:

 

 číslo parcely / m2

Číslo domu/číslo parcely/ / m2 

172/117                      /    600

1.    172/124            63

172/118                      /    589

2.    172/125            63

172/119                      /    578

3.    172/126            63

172/46                       /     594

4.    172/127            63

172/47                        /      585

5.    172/134            63

172/48                       /      610

6.    172/135            63

172/49                       /      612     

7.    172/137            63

172/50                       /      612

8.    172/138            63

172/51                       /      617

9.    172/141            63

172/52                       /      627

10.  172/140            63

172/53                       /      668

11.  172/139            63

172/121                     /      649

12.  172/136            63

172/120                     /      553

13.  172/133            63

172/45                      /       591

14.  172/132            64

172/44                       /      549

15.  172/131            63

172/43                       /      572

16.  172/130            63

172/42                       /      595

17.  172/129            63    

172/41                       /      660

18.  172/128            63

172/32                       /      796

19.  172/122            63

172/31                       /      747

20.  172/123            63

 

 

Bod 123 OZ schvaluje změnu technického dozoru ve SoD 2006/146 -  V bodě 1.2. SoD se nahrazuje technický dozor Ing. J.Blažek panem Danielem Pavlíčkem.

 

Bod 124 OZ souhlasí s přerušením předmětu plnění SoD 2006/146( 20 RD ) do vyřešení finanční situace.

 

Bod 125 OZ schvaluje upravit bod č.4 termíny plnění  SoD 2006/146  v případě  opětovného zahájení prací na díle dle aktuální potřeby.

 

 

Bod 126 OZ schvaluje projednání návrhu fi.Lajka, s.r.o.  o převodu práva zodpovědnosti na rozestavěné stavbě dle bodu 10.5. SoD 2006/146 ze zhotovitele na objednatele po dobu přerušení prací v termínu do 24.8.2007 s podmínkou, že starostka obce učiní zhotoviteli díla nabídku na vypořádání  dluhu – pohledávky formou převodu rozestavěných staveb a dotčených pozemků, dosud ve vlastnictví Obce Nebanice, na firmu Lajka s.r.o.

 

Bod 127 OZ schvaluje předložené „ Ceny prací, dodávek a nákladů nad rámec smlouvy o dílo na stavbu 20 RD HIT v Nebanících „   ve výši 116 495,- Kč včetně DPH na 1 dokončený RD HIT.

 

Bod 128 OZ  schvaluje zplnomocnění starostky obce k vykonávání rozpočtové změny v oddílech, kapitolách a paragrafech rozpočtu.

 

Bod 129 OZ neschvaluje žádost p.Milana Kováče  z důvodu budoucího plánovaného přestěhování Obecního úřadu Nebanice do prostor č.p. Nebanice 31.

 

Bod 130 OZ schvaluje ukončení nájemní smlouvy s p. Ondrejem Bukovickým dohodou  k 31.12.2007 a ukládá starostce obce dohodu uzavřít.

Zahrada bude předána obci v původním stavu.

 

Bod 131 OZ neschvaluje přijetí žádosti p.Karla Filípka na odkoupení zahrady p.p.č. 172/73 k.ú. Nebanice  vzhledem k tomu, že žadatel nemá vyrovnány závazky s obcí.

 

Bod 132 OZ rozhodlo, aby se p.Lenka Kuklíková vyjádřila, zda si ponechá i dosavadní zahradu.

 

Bod 133 OZ schválilo možnost koupě obecní zahrady v Nebanicích pro manžele Křivánkovi .

 

Bod 134 OZ rozhodlo oslovit manžele Křivánkovi, aby si určili zahradu, kterou  chtějí koupit a sdělili své rozhodnutí na obecní úřad Nebanice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková