Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 05.11.2009

 

Bod 411 Zastupitelstvo obce schvaluje navržený program jednání.

1.   Schválení programu

2.   Územní plán

3.   Kontrola zápisu z předchozího jednání

4.   Kontrola usnesení

5.   Rozpočtové opatření č.2

6.   Rozpočtový výhled

7.   Vyhlášení inventarizace

1.       Různé

 

Bod 412 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 20910 v tomto znění : 3.etapa do 15.prosince 2009 a pověřuje starostku k podpisu dodatku č.2.

 

Bod 413 Zastupitelstvo obce souhlasí s náčrtem návrhu územního plánu.

 

Bod 414 Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové opatření ( příloha č.1 )

 

Bod 415 Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtový výhled Obce Nebanice do roku 2014 a ruší tímto Rozpočtový výhled z 23.2.2007.

 

Bod 416 Starostka obce  vyhlašuje inventarizaci  majetku a závazků obce k 31.12.2009

 

Hlavní inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventarizaci:

Předseda          Eva Koucká

Člen                 Eva Janoušková

                        Kateřina Havlíková

 

Bod 417 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru prodeje části parcely číslo 166/3 k.ú.Nebanice vzniklé  geometrickým plánem číslo 205-171/2009  a označené jako díl a o výměře 133m2 .

 

Bod 418 Zastupitelstvo obce schválilo kupní cenu za 1m2  pro část parcely číslo 166/3 k.ú.Nebanice vzniklé  geometrickým plánem číslo 205-171/2009  a označené jako díl a o výměře 133m2  - 70,- Kč.

 

Bod 419 Zastupitelstvo obce schválilo, aby před uskutečněním prodeje parcel číslo 97/5 o výměře 242 m2  a 97/6 k.ú. o výměře 196 m2 v k.ú.Nebanice byla nejprve vyřešena situace ohledně věcného břemene  - plynovodu – umístěného v pozemcích Obce Nebanice.

 

Bod 420 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcely 172/40 k.ú.Nebanice ( navazující na p.č.172/51k.ú.Nebanice ) ihned poté, co bude zhotoven oddělovací geometrický plán, jehož veškeré náklady uhradí žadatelé o koupi a schvaluje cenu pro prodej uvedeného pozemku za jeden m2  - 70,- Kč.

 

Bod 421  Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcely 172/40 k.ú.Nebanice ( navazující na p.č.172/52k.ú.Nebanice ) ihned poté, co bude zhotoven oddělovací geometrický plán, jehož veškeré náklady uhradí žadatelé o koupi a schvaluje cenu pro prodej uvedeného pozemku za jeden m2  - 70,- Kč.

 

 

 

 

 

Bod 422 Zastupitelstvo obce schválilo, aby byla prodloužena lhůta již učiněné nabídky na odkoupení bytové jednotky č.61/2 – byt, v domě 61 na pozemku parcela číslo 273 a spoluvlastnického podílu ve výši  4432/100000 na společných částech domů č.p. 60 a č.p. 61 na pozemcích parcelního čísla 272 – zastavěná plocha a nádvoří  a č. 273 – zastavěná plocha a nádvoří, vše  v  k.ú. Nebanice, obec Nebanice panu Alfonzu Kleinovi na dobu 6 měsíců od převzetí odpovědi na tuto jeho žádost za stejných podmínek, jak je uvedeno v nabídce ze dne 1.dubna 2009 s tím, že po uplynutí této lhůty bude učiněna nabídka prodeje výše uvedené nemovitosti třetí osobě. 

 

Bod 423 Zastupitelstvo obce schválilo Vnitřní směrnici o oběhu účetních dokladů a navazujících činností na Obci Nebanice a ruší tímto předchozí směrnici o oběhu účetních dokladů.

 

Bod 424 Zastupitelstvo obce schválilo odvolání kronikářky obce  Jany Balko.

 

Bod 425 Zastupitelstvo obce schvaluje jako kronikářku obce Evu Kouckou.

 

Bod 426 Zastupitelstvo obce schválilo Vnitřní směrnici pro tvorbu a čerpání peněžního fondu FRB.

 

Bod 427 Zastupitelstvo obce schválilo vyhovět Žádosti SK Nebanice o veřejnou finanční podporu z rozpočtu obce ve výši 60 000,- Kč.

 

Bod 428 Zastupitelstvo  schválilo zřízení institutu Veřejné služby Obcí Nebanice.

 

Bod 429 Zastupitelstvo obce schválilo pořádání a úhradu nákladů akce – kouzelník – v lednu 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková