Zápis č. 45/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.11.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu jednání a kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           2. Kontrola usnesení

           3. Informace o finanční situaci obce

           4. Prodej zahrad

           5. Výstavba RD

           6. Různé  

 

Ad.1 Kontrola zápisu a odsouhlasení programu

OZ schvaluje zápis z jednání OZ č. 44  bez připomínek

Hlasování 6 0 0

OZ schvaluje program dnešního jednání

Hlasování 6 0 0

 

Ad.2. Kontrola usnesení

Bod 405 – OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.

Návrh na zrušení bodu usnesení.

Hlasování 6 0 0

Bod 427 OZ Projednalo a schvaluje prodej nepotřebného majetku – 2 ks mobilních telefonů Siemens bez SIM karty za cenu  150 Kč za jeden ks.   

Splněno

Bod 430  OZ projednalo a schvaluje pravidla poskytován věcných darů nově narozeným občanům obce Nebanice.

-  Dary budou poskytovány ve věcné formě

-  Hodnota daru do 1 000,- Kč

- Věcný dar bude poskytnut všem občanům obce, kteří mají v obci trvalé bydliště se zpětnou platností od 1.1.2003

OZ Ukládá zajistit setkání nových občanů.

Z: J. Balko       T: 30.11.2005

OZ schvaluje zajistit setkání nových občanů podle finanční možnosti obce.

Splněno - schůzka se uskuteční 10.12.05 v  9.30 hod.

Bod 444  OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá - stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

                       Bod 445   OZ schvaluje v souladu s § 31 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů:

Změnu č.6 ÚPN Z Nebanice (změna způsobu zástavby pozemkových parcel 172/19, části 172/40 a parcel 172/41 – 53 )

  ukládá starostce zajistit:

-        záznam změn do hlavního výkresu ÚPN Z Nebanice

-        vypracování schvalovací doložky pro hlavní výkres a textovou část změny č. 6 ÚPN Z Nebanice

-        předání dokumentací schválených změn s doložkami stavebnímu úřadu, obci s rozšířenou působností a NOÚP

-        vypracování registračních listů a jejich zaslání NOÚP a Ústavu územního rozvoje Brno do 5 dnů od schválení

-        zaslání schémat změn dotčeným orgánům stát.správy

Z : J.Balko                                 T: 30.11.2005

Splněno

Bod 446 Starosta obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2005

 

Hlavní inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventarizaci:

Předseda – Eva Janoušková

Členové -  Jana Rusnáková

                 Marta Blažejová

                 Stanislav Dušek

Splněno

Bod 447 OZ projednalo  postup a podmínky prodeje zahrad v nájemním vztahu těm, kteří budou mít o koupi zájem.

OZ odsouhlasilo cenu pro prodej pozemkových parcel na nichž se zahrady nacházejí tj. 20,- Kč za 1m2 .          Splněno

Bod 448  OZ bylo seznámeno se zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.

Splněno

Bod 449  OZ schválilo prodej p.p.č. 172/60, 172/59, 172/58 k.ú. Nebanice za cenu 300,- Kč za 1 m2

Splněno

Bod 450  OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č.283, 284, 285, 286 k.ú. Nebanice za cenu

25,- Kč za 1 m2 – SBD Cheb, p. M. Vavřínová, p. H.Peterová a m.J. a H. Kašparovi.

OZ ukládá uzavřít se zájemci kupní smlouvy.

Z : J.Balko                     T : 31.12.2005

Bod 451  OZ projednalo žádost žadatele o odprodej celé pozemkové parcely číslo 36 k.ú. Hněvín a vyhlašuje záměr prodeje na p.p.č.36 k.ú.Hněvín.

Z : J.Balko                       T : 31.10.2005

Splněno

Bod 452   OZ schválilo podepsání Mandátní smlouvy v předloženém znění.

Z: J. Balko, S. Dušek                      T: 10.11.2005

Splněno     

 

16.15 Příchod člena zastupitelstva p. Marty Blažejové

 

Ad 3. Příprava rozpočtu

OZ projednalo a vzalo na vědomí finanční situaci obce, dále bylo seznámeno s přípravou rozpočtu  Obce Nebanice na r. 2006.

 

Ad 4. Prodej zahrad

OZ vyslechlo informaci starostky obce o jednání se zájemci o případný prodej zahrad, které mají v nájemním vztahu. Se zájemci byly projednány písemně podmínky prodeje a cena, tj. cena za 1 m2 20,- Kč  a cena souvisejících nákladů za geometrické zaměření a náklady spojené s vkladem do listu vlastnictví, to vše  ve výši 2 000,- Kč.

Na základě zájmu účastníků řízení OZ vyhlašuje záměr prodeje těchto p.p.č. 171 část, 172/1 část, 172/4 část,  172/16, 172/17, 172/18, 172/61 část to vše v k.ú. Nebanice.

Hlasování 7 0 0

 

Ad. 5. Informace o výstavbě RD.

OZ vyslechlo a vzalo na vědomí informaci o průběhu přípravy výstavby RD a o jednání starostky a zástupce starosty s náměstkyní ministra financí Ing.  Trezziovou, kde byla projednána možnost odkladu úhrady poskytnuté státní dotace, včetně příslušenství a o stavu přípravy žádosti o odklad úhrady.

OZ ukládá realizovat žádost o posečkání vyměřeného odvodu a penále ve výši 12 637 808,- Kč. Rozhodnutím ze dne 19.10.2005 se promíjí odvod a část penále ve výši 3 100 000,- Kč.

Z: J.Balko, S. Dušek                      T: 10.12.2005

Hlasování: 7 0 0

Ad. 6. Různé

a) OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č.34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Olgy a Milana Meiserových za smluvní kupní cenu ve výši 3 600,- Kč. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy.

Hlasování 7 0 0              

Z : J. Balko                T: 31.12.2005

 

b) OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Nebanice č. 1/2005 o poplatku za komunální odpad.

Hlasování: 7 0 0

 

c) OZ schvaluje prodej p.p.č.36 v k.ú. Hněvín za cenu 20,- Kč za jeden  m2 panu Tiboru Pálovi.

Hlasování : 7 0 0

OZ ukládá uzavřít kupní smlouvu.

Z: J.Balko                   T: 31.12.2005

 

d) OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/59 m. Anežce  a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Hlasování 7 0 0

 

e) OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60  manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Hlasování 7 0 0

 

f) OZ projednalo písemnou nabídku  Římskokatolické farnosti Cheb na bezúplatný  převodu kostela sv. Osvalda Nebanice a schvaluje nabídku nepřijmout.

OZ ukládá o nepřijaté nabídce vyrozumět Římskokatolickou farnost Cheb.

Z: S. Dušek                T: 31.12.2005

Hlasování: 7 0 0

 

g) OZ vyhlašuje záměr prodeje na p.p.č. 166/47 v k.ú. Nebanice.

Hlasování  7 0 0

 

h) OZ projednalo žádost manželů Bezděkových o prodloužení veřejného osvětlení k jejich rodinnému domku. Veřejné osvětlení bude prodlouženo po prodeji sousedních stavebních parcel, jejichž výtěžku budou hrazeny náklady spojené s osazením osvětlovacích těles.

 

ch) OZ  projednalo a schvaluje žádost manželů Kováčových o poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč na Mikulášskou zábavu pro děti konanou 3.12.2005.

Hlasování: 7 0 0

 

i) OZ projednalo žádost o odprodej p.p.č. 166/3 část manželů  Jaroslava a Jany Netrvalových a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 166/3 část v k.ú. Nebanice

Hlasování: 7 0 0

 

j) OZ projednalo a schvaluje  smlouvu o spolupráci s knihovnou Cheb a současně schvaluje příspěvek 1 000,-  Kč na nákup knih.

Hlasování: 7 0 0

 

k) OZ projednalo a schválilo převod  a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s.   Hlasování : 7 0 0

 

Ověřovatelé zápisu:   Janoušková Eva

                                                                                                                Jana Balko

                                 Balko Karel                                                               starostka obce

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 24.11.2005

 

Bod 444  OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá, stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

Bod 450  OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č.283, 284, 285, 286 k.ú. Nebanice za cenu

25,- Kč za 1 m2 – SBD Cheb, p. M. Vavřínová, p. H.Peterová a m.J. a H. Kašparovi.

OZ ukládá uzavřít se zájemci kupní smlouvy.

Z : J.Balko                     T : 31.12.2005

Bod 453 OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č.34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Olgy a Milana Meiserových za smluvní kupní cenu ve výši 3 600,- Kč. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy.         

Z : J. Balko                    T: 31.12.2005

Bod 454 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Nebanice č. 1/2005 o poplatku za komunální odpad.

Bod 455 OZ  vyhlašuje záměr prodeje těchto p.p.č.-  171 část, 172/1 část, 172/4 část,  172/16, 172/17, 172/18, 172/61 část to vše v k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko

Bod 456 OZ vyslechlo a vzalo na vědomí informaci o průběhu přípravy výstavby RD.

 OZ ukládá realizovat žádost o posečkání vyměřeného odvodu a penále ve výši 12 637 808,- Kč. Rozhodnutím ze dne 19.10.2005 se promíjí odvod a část penále ve výši 3 100 000,- Kč.

Z: J.Balko, Dušek                      T: 10.12.2005

Bod 457 OZ schvaluje prodej p.p.č.36 v k.ú. Hněvín za cenu 20,- Kč za jeden  m2 panu Tiboru Pálovi.

OZ ukládá uzavřít kupní smlouvu.

Z: J.Balko                   T: 31.12.2005

Bod 458 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60 m. Anežce a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Bod 459 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/59  manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Bod 460 OZ projednalo písemnou nabídku  Římskokatolické farnosti Cheb na bezúplatný  převod kostela sv. Osvalda Nebanice a schvaluje nabídku nepřijmout. OZ ukládá o nepřijaté nabídce vyrozumět Římskokatolickou farnost Cheb.

Z: Dušek                T: 31.12.2005

Bod 461 OZ vyhlašuje záměr prodeje na p.p.č. 166/47 v k.ú. Nebanice.

Z : J. Balko           

Bod 462 OZ  projednalo a schvaluje žádost manželů Kováčových o poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč na Mikulášskou zábavu pro děti konanou 3.12.2005.

Bod 463 OZ projednalo žádost o odprodej p.p.č. 166/3 část manželů  Jaroslava a Jany Netrvalových a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 166/3 část v k.ú. Nebanice.

Z: J. Balko            

Bod 464 OZ projednalo a schvaluje  smlouvu o spolupráci s knihovnou Cheb a současně schvaluje příspěvek 1 000,-  Kč na knihy.

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s.

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek