Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 01.10.2008

 

Bod 290 OZ schvaluje, aby obslužnou ( provizorní ) komunikaci ( p.č.172/40 k.ú. Nebanice )zhotovil pan Petr Bandas, Husova 539/20, Mariánské Lázně.

 

Bod 291OZ schvaluje Statut a jednací řád krizového štábu  s platností od 1.10.2008

 

Bod 292 OZ schvaluje jako knihovnici pani Hedviku Kašparovou, trv.bytem Nebanice 69 a zároveň schvaluje odměnu ve výši 40,- Kč za hodinu práce.

 

Bod 293 OZ schvaluje, aby na další jednání OZ byla připravena  Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene ( lapoly tuků a škrobů ) na parcele číslo 23, k.ú.Nebanice, a až po případném uzavření této smlouvy budou následovat ostatní vyjádření

 

Bod 294 OZ schvaluje podání žádosti Obce o bezúplatný  převod zemědělských pozemků ve správě PFČR z důvodu vedení plánované cyklostezky na požadovaných pozemcích :

a pověřuje starostku obce k podání těchto žádostí.

 

Bod 295 OZ schválilo přistoupení Obce Nebanice k projektu „ Atraktivní a udržitelný venkov „ prostřednictvím MAS 21, o.p.s. na  vyhotovení studie proveditelnosti zeleně v obci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková