Zápis č. 41/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 14.7.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

1.      Kontrola zápisu 

2.      Kontrola usnesení

3.      Informace o finanční situaci obce

4.      Návrh plánu práce obecního zastupitelstva na II.pololetí 2005

5.      Informace o postupu výstavby RD Nebanice

6.      MŠ – inventura

7.      Různé

 

 

 

Ad. 1. Kontrola zápisu  - bez připomínek

 

Ad.2. Kontrola usnesení

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk

OZ souhlasí s uzavřením smlouvy na dílo  se spol. PB servis cz s.r.o.– Trvá

Z: J. Balko    T: 30.9.2005 

Hlasování: 4 0 0

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval – nereagovali splněno

Bude zaslána výzva zájemcům k realizaci prodeje s konečným datem k realizaci prodeje.

Z: J. Balko   T:31.5.2005.

Zaslána výzva s termínem vyjádření zájemce do 31.5.2005

Zájemci nereagovali - Splněno

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval  - 15.9.2005 termín - Trvá

Bod 352 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje – Splněno.

Bod 388 OZ projednalo a schvaluje pořízení změny části lokality A (p.p.č. 172/41 – 53 a 172/40 část, 172/19 v k.ú. Nebanice ) Územního plánu zóny Nebanice na obytnou zónu. – Splněno

Bod 391 OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín  - Trvá

Bod 396 OZ projednalo bezúplatný převod p.p.č. 172/15, k.ú. Nebanice do vlastnictví obce Nebanice od PF ČR a bezúplatný převod neschvaluje. OZ ukládá zajistit informaci pro PF ČR o tomto rozhodnutí.

Z: Dušek    T: 15.6.2005

OZ projednalo návrh bezúplatného převodu p.p.č. 215/1, k.ú. Nebanice od PF ČR a schvaluje tento bezúplatný převod. OZ ukládá doložit PF ČR požadované doklady k provedení převodu.

Z: J. Balko    T: 30.6.2005 Splněno

Bod 397 OZ projednalo a schvaluje znění rezervační smlouvy, která bude sjednávána mezi zájemci o výstavbu RD a Obcí Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k podpisu rezervačních smluv .

Bod 398 OZ projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu:

Navýšení příjmové části rozpočtu o částku 501 930,- Kč (prodej pozemků)¨

Výdajová část rozpočtu:

Položka 2212 oprava a údržba silnic navýšení 379 330,- Kč

Položka 2321 oprava kanalizace 122 600,- Kč

Bod 399 – přeložení zpráv Finančního a Kontrolního výboru na jednání OZ v září 2005 - trvá

Z : M.Blažejová, E. Janoušková

Hlasování 4 0 0

Bod 401 – Prodej p.p.č. 20 (část) k.ú. Hartoušov – OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 20 (část) k.ú. Hartoušov zájemci p. Dojčarovi za cenu 20 Kč/m2 o ploše 283 m2. OZ ukládá připravit a podepsat kupní smlouvu mezi Obcí Nebanice a zájemcem.

Z: J. Balko                         T: 30.9.2005

Hlasování 4 0 0

Příchod p. Vrby

Bod 402  OZ opakovaně projednalo požadavek města Sokolov na finanční spoluúčast pro zpracování projektové dokumentace páteřní cyklostezky Cheb – Sokolov ve výši 3 850,- Kč. OZ hlasováním ruší své původní zamítavé stanovisko a schvaluje úhradu příspěvku.

Hlasování:  4 1 0

Bod 403 OZ projednalo a schvaluje žádost p. Rusnákové o zrušení nájmu části zahrady a převedení nájmu na p. Lenku Kolbovou. OZ ukládá provést fyzické rozdělení zahrad a uzavřít se zájemci nové nájemní smlouvy.  Splněno

Z: J. Balko    T: 30.6.2006   Hlasování 5 0 0

 Bod 404 – OZ projednalo obsah Smlouvy o dílo sjednané mezi Obcí Nebanice a Ing. Pavlem Kabátem ve věci opravy kanalizace na staveništi RD Nebanice, předložený návrh smlouvy neschvaluje  a ukládá projednat se zhotovitelem vady díla zjištěné v souvislosti s realizací opravy kanalizačního řadu.

Z: S. Dušek      T: 30.6.2005

Nesouhlas se smlouvou byl projednán telefonicky a písemně, Ing. Pavel Kabát nesouhlasí.OZ znovu projednalo své stanovisko a ukládá realizovat jednání vedoucí ke snížení ceny.

Z: J. Balko, S. Dušek           T: 31.8.2005

Hlasování 5 0 0

Bod 405 – OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.- Trvá

Z: J. Balko   T: 30.9.2005

Hlasování : 5 0 0

Bod 406 – Podání vymáhací žaloby za nedoplatky na úhradu likvidace  odpadu – Splněno

Bod 407 – Žádost p. K. Filípka k pronájmu pozemků obce, žádost bude projednávána po předložení podnikatelského záměru a stanovisek zainteresovaných organizací - Trvá

Bod 409 OZ projednalo a schválilo žádost manželů R aJ.Kuchtových o vyjmutí předkupního práva z kupních smluv na byt č.4/63 a nebytový prostor č.60/9.

OZ ukládá vyhotovit dohody na KÚ Cheb - Splněno

Bod 410 OZ projednalo a schválilo odprodej plynárenského zařízení formou kupní a darovací smlouvy a vyhlašuje úmysl prodeje - Splněno

Bod 411 OZ projednalo a schválilo Smlouvu o spolupráci uzavřenou mezi obcí Nebanice a Svazkem obcí Chebská pánev ve věci výstavby autobusové  zastávky Hartoušov.

Bod 412 OZ schválilo vydání souhlasu k umístění stavby ( cyklostezka ) na obecních pozemcích p.p.č. 247 k.ú. Nebanice a p.p.č.140 k.ú. Hněvín.

 

 

Ad 3. Informace o finanční situaci obce

 

OZ projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce podanou Janou Balko.

 

Ad 4. Návrh plánu práce obecního zastupitelstva na II. pololetí 2005

 

OZ projednalo a schvaluje předložený rámcový plán práce OZ na II. pololetí 2005.

Hlasování 5 0 0

 

Ad 5. Informace o postupu výstavby RD Nebanice

 

OZ vyhlašuje veřejnou obchodní soutěž na dodávku prací – prodej dvaceti RD v realizované výstavbě a dodávku inženýrských prací na uvedený projekt. OZ projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci

- Zajištění prodeje 20 rodinných domků Nebanice ( Soutěž č. 1/2005 )

- Inženýrská činnost – výstavba 20 rodinných domků Nebanice ( Soutěž č. 2/2005 )

Hlasování – 5 0 0

 

 

Ad 6. MŠ – inventura

 

OZ projednalo užití nepotřebného majetku MŠ a ukládá provést soupis nepotřebného majetku, ocenění věcí a přípravy nabídkových seznamů. Návrh na prodej nepotřebného majetku předložit k projednání OZ na dalším jednání.

Z: J. Balko, S. Dušek                         T: 30.9.2005

Hlasování – 5 0 0

 

Ad 7. Různé

 

a) OZ vyhlašuje záměr prodeje pozemkových parcel č. 172/57, 172/58  172/59, 172/60, 172/54 v k.ú. Nebanice.

Hlasování 5 0 0

 

b) Zastupitelstvo obce Nebanice :

projednalo návrh zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice a Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování č.j. 1730/RR/ 05 ze dne 23.6.2005 k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice

   schvaluje  Zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice dle návrhu v souladu s     podmínkami souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování

            ukládá         starostce obce, Janě Balko zajistit Registrační list zadání změny č. 6 územního                  plánu zóny Nebanice a jeho zaslání nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje elektronickou poštou

Z: J. Balko

Hlasování – 5 0 0

 

c)  OZ vyslechlo informaci o připravovaném vyúčtování nákladů na vodné –Hartoušov rok 2004.

OZ schválilo, že vzniklý přeplatek bude použit na částečnou úhradu čerpadla

( 30.1.2004 – 9 044,- Kč).

Hlasování 5 0 0

 

d)  OZ projednalo možnost prodeje zahrad v k.ú. Nebanice a ukládá provést průzkum zájmu občanů o odkoupení zahrad.

Z: J. Balko     T: 30.9.2005

Hlasování: 5 0 0

 

e)  OZ projednalo a schválilo žádost spol. Autoart Reno s.r.o. o vydání povolení pro provoz výherního hracího přístroje v restauraci Zlatá podkova.

Hlasování: 5 0 0

 

f)  OZ Nebanice  vyhlašuje záměr prodeje pozemkové parcely č. 166/41 v k.ú. Nebanice.

Hlasování: 5 0 0

 

g)  OZ Nebanice projednalo žádost Jana a Jitky Vlachových o zřízení a provozu vodáckého tábořiště v Nebanicích a ukládá vyzvat manželé  Vlachovy k doložení podnikatelského záměru, včetně přesné lokalizace uvažovaného projektu.

Z: J. Balko                      T: 30.9.2005

Hlasování 5 0 0

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 Balko Karel

 

Balko Jana

Starosta obce

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 14.7.2005

 

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk

OZ souhlasí s uzavřením smlouvy na dílo  se spol. PB servis cz s.r.o.– Trvá

Z: J. Balko    T: 30.9.2005 

 

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval  - 15.9.2005 termín - Trvá

 

Bod 391 OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín  - Trvá

 

Bod 399 – přeložení zpráv Finančního a Kontrolního výboru na jednání OZ v září 2005 - trvá

Z : M.Blažejová, E. Janoušková

 

Bod 401 – Prodej p.p.č. 20 (část) k.ú. Hartoušov – OZ projednalo a schvaluje prodej p.p.č. 20 (část) k.ú. Hartoušov zájemci p.Dojčarovi za cenu 20 Kč/m2 o ploše 283 m2.OZ ukládá připravit a podepsat kupní smlouvu mezi Obcí Nebanice a zájemcem.

Z: J. Balko                         T: 30.9.2005

 

Bod 402  OZ opakovaně projednalo požadavek města Sokolov na finanční spoluúčast pro zpracování projektové dokumentace páteřní cyklostezky Cheb – Sokolov ve výši 3 850,- Kč. OZ hlasováním ruší své původní zamítavé stanovisko a schvaluje úhradu příspěvku.

Hlasování:  4 1 0

 

Bod 404 – OZ projednalo obsah Smlouvy o dílo sjednané mezi Obcí Nebanice a Ing. Pavlem Kabátem ve věci opravy kanalizace na staveništi RD Nebanice, předložený návrh smlouvy neschvaluje  a ukládá projednat se zhotovitelem vady díla zjištěné v souvislosti s realizací opravy kanalizačního řadu.

Z: S. Dušek      T: 30.6.2005

Nesouhlas se smlouvou byl projednán telefonicky a písemně, Ing. Pavel Kabát nesouhlasí.OZ znovu projednalo své stanovisko a ukládá realizovat jednání vedoucí ke snížení ceny.

Z: J. Balko, S. Dušek           T: 31.8.2005

 

Bod 405 – OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.- Trvá

Z: J. Balko   T: 30.9.2005

 

Bod 407 – Žádost p. K. Filípka k pronájmu pozemků obce, žádost bude projednávána po předložení podnikatelského záměru a stanovisek zainteresovaných organizací - Trvá

 

Bod 413  OZ projednalo a schvaluje rámcový plán práce OZ na druhé pololetí 2005.

 

Bod 414 OZ vyhlašuje veřejnou obchodní soutěž na dodávku prací – prodej dvaceti RD v realizované výstavbě a dodávku inženýrských prací na uvedený projekt. OZ projednalo a schvaluje zadávací dokumentaci.

 

Bod 415  OZ projednalo užití nepotřebného majetku MŠ a ukládá provést soupis nepotřebného majetku, ocenění věcí a přípravy nabídkových seznamů. Návrh na prodej nepotřebného majetku předložit k projednání OZ.

Z: J.Balko, S. Dušek         T: 30.9.2005

 

Bod 416  OZ vyhlašuje záměr prodeje pozemkových parcel č. 172/57, 172/58  172/59, 172/60, 172/54 v k.ú. Nebanice

 

 

 

 

 

 

Bod 417 Zastupitelstvo obce Nebanice :

projednalo návrh zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice a Souhlasné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování č.j. 1730/RR/ 05 ze dne 23.6.2005 k návrhu zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice

   schvaluje  Zadání změny č. 6 územního plánu zóny Nebanice dle návrhu v souladu s     podmínkami souhlasného stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování

            ukládá         starostce obce, Janě Balko zajistit Registrační list zadání změny č. 6 územního                  plánu zóny Nebanice a jeho zaslání nadřízenému orgánu územního plánování a Ústavu územního rozvoje elektronickou poštou

Z: J. Balko

 

Bod 418  OZ vyslechlo informaci o připravovaném vyúčtování vodného  Hartoušov.

 

Bod 419  OZ projednalo možnost prodeje zahrad v k.ú. Nebanice a ukládá provést průzkum zájmu občanů o odkoupení zahrad.

Z: J. Balko     T: 30.9.2005

 

Bod 420  OZ projednalo a schválilo žádost spol. Autoart Reno s.r.o. o vydání povolení pro provoz výherního hracího přístroje v restauraci Zlatá podkova.

 

Bod 421  OZ Nebanice  vyhlašuje záměr prodeje pozemkové parcely č. 166/41 v k.ú. Nebanice.

 

Bod 422  OZ Nebanice projednalo žádost Jana a Jitky Vlachových o zřízení a provozu vodáckého tábořiště v Nebanicích a ukládá vyzvat manželé Vlachovy k doložení podnikatelského záměru, včetně přesné lokalizace uvažovaného projektu.

Z: J. Balko       T: 30.9.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek