Zápis č.6/06

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 18.1.2007 začátek v 16.00 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1.   Schválení programu

              2.   Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3.   Kontrola usnesení

              4.   Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              5.   Různé    

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 7 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisu č. 4 a 5.

 

Ad.3. Kontrola usnesení

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

 

Bod 571 OZ projednalo připomínku ohledně změny UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod.č.12 : na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.

OZ souhlasí s předložením tohoto bodu k projednání novému zastupitelstvu.

 

OZ bylo seznámeno s tímto bodem a schválilo odložení projednání na další řádné jednání zastupitelstva.

                                                                                                                Trvá

 

OZ projednalo a schválilo změnu UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod č. 12 se doplňuje o povolení používat na pokojích televizní nebo rozhlasový přijímač za úplatu 5,- Kč za jeden den ubytování.

Hlasování: 7 0 0

 

 

Bod 36 OZ schválilo členy kontrolní komise pro Bytové družstvo HIT Nebanice : Eva Janoušková,

                                                                                                                       Eva Koucká,

                                                                                                                       Michal Bezděk.

                                                                                                               Splněno

 

Bod 37 OZ schvaluje hospodaření obce v roce 2007 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

Výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu r.2006.

                                                                                                              Splněno

 

Bod 38 OZ schvaluje rozpočtové opatření č.6.

          

                                                                                                   Splněno

Bod 39 OZ schválilo bezúplatný převod privatizovaného majetku na Obec Nebanice – Boží muka vč.pozemku p.č.23, k.ú.Hněvín.                                                       Splněno

 

Bod 40 OZ schválilo bezúplatný převod komunikace – p.č.25 v k.ú.Hněvín na Obec Nebanice.

Hlasování: 6 0 0                                                                               Splněno

 

Bod 41 OZ rozhodlo  odložit  řešení žádosti Sdružení vlastníků BJ Nebanice 60-61 o vybudování odtokové stružky na další jednání OZ.

 

OZ projednalo žádost o vybudování odtokové stružky a vzhledem k nedostatku finančních prostředků schválilo zamítnutí  žádosti.

Hlasování: 7 0 0 

 

Bod 42 OZ schválilo poskytování právních služeb jednotlivě, vždy na základě individuální dohody.

                                                                                                        Splněno

    

Bod 43 OZ schválilo  vyplacení mimořádné odměny p.Janě Rusnákové ve výši trojnásobku průměrného výdělku za dlouholetou práci ve prospěch obce.

                                                                                                          Splněno

 

Bod 44 OZ schválilo na základě žádosti o odkoupení, vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely číslo 172/67 o výměře 323 m 2 v k.ú. Nebanice.

                                                                                                           Splněno

 

Bod 45 OZ schválilo znovu založení bytového družstva ve smyslu rozhodnutí zastupitelstva z 13.11.2006.

                                                                                                                     Splněno

 

Bod 46 OZ  schválilo stanovy družstva Bytové družstvo HIT Nebanice.

                                                                                                             Splněno

 

Bod 47 OZ   schválilo, že statutárním orgánem  družstva bude předseda družstva, kterým bude Obec Nebanice, zast. starostkou Janou Balko.

                                                                                                                      Splněno

 

Bod 48 OZ schválilo, že po vzniku družstva bude v souladu s § 238 odst.2 obchodního zákoníku udělena Obcí Nebanice  zast. starostkou - statutárním orgánem družstva - písemná plná moc fyzické osobě, a to slečně Kateřině Havlíkové r.č. 80-59-23/ 1807, trvalý pobyt Nebanice 62, okres Cheb,

PSČ 350 02  s tím , že musí splňovat podmínky , které se vztahují na člena představenstva družstva.

                                                                                                              Splněno

 

                  

 

Ad.4. Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

 

- probíhá jednání s Českou spořitelnou, u které se sjednává úvěr pro Stavební bytové družstvo HIT Nebanice

 

- 12.1.2007 proběhl kontrolní den na stavbě, kontrolní dny budou pravidelně ve 14denních intervalech

 

Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo dokumenty pro Stavební Bytové družstvo HIT Nebanice:

 

- OZ schválilo SMLOUVU O SDRUŽENÍ

Hlasování: 7 0 0

 

- OZ schválilo DOHODU O REZERVACI

Hlasování: 7 0 0

 

- OZ schválilo SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

Hlasování: 7 0 0

 

- OZ schválilo SMLOUVU O NÁJMU BYTU

Hlasování: 7 0 0 

 

Další informací je, že dne 8.1.2007 podala Obec Nebanice k Finančnímu úřadu Cheb

Žádost o povolení splátek vyměřeného odvodu 6 400 000,- Kč a penále 6 237 808,- Kč.

 

Ad.5. Různé

 

a) OZ schválilo prodej p.p.č. 172/67 k.ú.Nebanice p.Marii Havlíkové za podmínek platných podle  usnesení zastupitelstva číslo 552 ze dne 10.8.2006 a pověřuje starostku k sepsání a podepsání kupní smlouvy.

Hlasování: 7 0 0

 

b) OZ projednalo situaci ohledně údržby veřejného osvětlení ( Hartoušov, Hněvín, Nebanice ) a ze tří možností – Chetes s.r.o., ELČI s.r.o. a Ing.Vladimír Zahradníček  schválilo pro údržbu veřejného osvětlení Ing.Vladimíra Zahradníčka.

Hlasování: 7 0 0

 

OZ pověřilo starostku k podepsání Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení.

Hlasování: 7 0 0

 

c) OZ projednalo  a schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské činnosti ve výši

58 538,85 Kč  nebyl převeden na běžný účet obce.

Hlasování: 7 0 0

 

d) OZ schválilo, aby náklady na mzdu pro pracovnici v ubytovně za rok 2006 byly převedeny z vlastní činnosti obce do hospodářské činnosti obce.

Hlasování: 7 0 0

 

e) OZ projednalo a schválilo z důvodu nepřítomnosti úřednice na obecním úřadě pověření starostky obce k provádění úkonů – vidimace a legalizace podle zákona 21/2006 Sb., o ověřování.  

Hlasování: 7 0 0

 

f) OZ schválilo Organizační řád Obce Nebanice a tím ruší platnost Organizačního řádu Obce Nebanice ze dne 10.3.2005.

Hlasování: 7 0 0

 

g) OZ projednalo  Zprávu pro jednání Zastupitelstva Obce Nebanice

 

Pozemkový fond ČR nám dopisem ze dne24.11.2006 sdělil, že pro potřeby převodu pozemkové parcely č. 59 o výměře 927 m2, ostatní plocha, k. ú. Hartoušov, která je ve vlastnictví České republiky a ve správě Pozemkového fondu ČR, na které se nachází stavba vodárny, je nutné doložit doklady prokazující vlastnické právo k této stavbě. Po doložení dokladů je možnost převodu pozemkové parcely jako vlastníku stavby mimo veřejnou nabídku. O převod pozemkové parcely požádala Obec Nebanice v roce 2002.

Na základě výše uvedeného sdělení, jsem požádala Městský úřad Cheb, odbor životního prostředí, který je stavebním orgánem ve věcech vodních děl, zda nemá založeny doklady prokazující vlastnictví ke stavbě vodárny. Odbor životního prostředí mi předal kopii „Rozhodnutí o přípustnosti stavby“, které bylo vydáno Státnímu statku n. p. Chocovice v roce 1965. Žádný jiný doklad, který by svědčil o převodu na Obec Nebanice založen není.

Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších změn a doplňků, v § 1 písm. c) uvádí, že tento zákon se vztahuje na obytné a hospodářské budovy a stavby, sloužící zemědělské a lesní výrobě nebo s ní souvisejícímu vodnímu hospodářství, včetně zastavěných pozemků.

Toto ustanovení zákona by se v daném případě vztahovalo i na vodní dílo „vodárna“ v Hartoušově, která byla ve vlastnictví státní statku n.p. Chocovice, jehož právním nástupcem byl v závěru Státní statek Nebanice. Proto se lze oprávněné domnívat, že skutečným vlastníkem vodárny je Česká republika,  ve správě Pozemkového fondu ČR a tato pravděpodobně není a nikdy nebyla ve vlastnictví Obce Nebanice.

Jak ze shora uvedeného vyplývá, je nutné v první řadě vyjasnit majetkoprávní vztah k vodnímu dílu, kterým je vodárna v Hartoušově a až následně řešit převod pozemkové parcely č. 59 k.ú. Hartoušov.

 

  1. Zastupitelstvo Obce Nebanice bere na vědomí sdělení Pozemkového fondu ČR o možnostech převodu pozemkové parcely č. 59 o výměře 927 m2, ostatní plocha, k.ú. Hartoušov.

Hlasování: 7 0 0

 

  1. Zastupitelstvo Obce Nebanice zmocňuje starostku Obce Nebanice ke všem jednáním souvisejícím s vyjasněním majetkoprávních vztahů k vodárně v Obci Hartoušov.

Hlasování: 7 0 0

 

  1. Zastupitelstvo obce ukládá starostce požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o odbornou a metodickou pomoc (§ 66 odst. 1 písm. c) zákona o krajích) ve věci vyjasnění majetkoprávních vztahů k vodárně v Obci Hartoušov.

Hlasování: 7 0 0

 

  1. Zastupitelstvo Obce Nebanice ukládá starostce informovat průběžně zastupitelstvo obce o výsledcích jednání.

Hlasování: 7 0 0

 

h) OZ projednalo a schválilo nabídku manželů Jany a Romana Čabradových  k odkoupení pozemkové parcely číslo 38/5 v k.ú. Nebanice o výměře 1 377 m2  za cenu 220 000,- Kč.

Hlasování: 7 0 0

 

ch) OZ projednalo a souhlasí se zhotovením zábradlí před autobusovou zastávkou Hartoušov svépomocí.

Hlasování: 7 0 0

 

i) OZ schválilo  podání  žádosti o bezúplatný převod na Obec Nebanice -  budovy na parcele číslo 8 v k.ú. Hartoušov o výměře 24 m2  k Pozemkovému Fondu ČR.

Hlasování: 7 0 0

 

j) OZ schválilo vybudování hnízd na separovaný odpad ( papír, plast, sklo ) v obcích Hartoušov a Hněvín.

Hlasování: 7 0 0

 

k) OZ schválilo umístění nádoby 1 100 l na plastové obaly u č.p.49 v Nebanicích.

Hlasování: 7 0 0 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 18.1.2007

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

 

Bod 49 OZ schválilo změnu UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod č. 12 se doplňuje o povolení používat na pokojích televizní nebo rozhlasový přijímač za úplatu 5,- Kč za jeden den ubytování.

 

Bod 50 OZ schválilo vzhledem k nedostatku finančních prostředků  žádost o vybudování odtokové stružky zamítnout.

 

Bod 51 OZ schválilo SMLOUVU O SDRUŽENÍ ( Bytové družstvo HIT Nebanice )

 

Bod 52 OZ schválilo DOHODU O REZERVACI  ( Bytové družstvo HIT Nebanice )

 

Bod 53 OZ schválilo SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ ( Bytové družstvo HIT Nebanice )

 

Bod 54 OZ schválilo SMLOUVU O NÁJMU BYTU ( Bytové družstvo HIT Nebanice )

 

Bod 55 OZ schválilo prodej p.p.č. 172/67 k.ú.Nebanice p.Marii Havlíkové za podmínek platných podle  usnesení zastupitelstva číslo 552 ze dne 10.8.2006 a pověřuje starostku k sepsání a podepsání kupní smlouvy.

 

Bod 56 OZ schválilo pro údržbu veřejného osvětlení Ing.Vladimíra Zahradníčka.

 

Bod 57 OZ pověřilo starostku k podepsání Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení.

 

Bod 58 OZ schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské činnosti ve výši

58 538,85 Kč  nebyl převeden na běžný účet obce.

 

Bod 59 OZ schválilo, aby náklady na mzdu pro pracovnici v ubytovně za rok 2006 byly převedeny z vlastní činnosti obce do hospodářské činnosti obce.

 

Bod 60 OZ schválilo z důvodu nepřítomnosti úřednice na obecním úřadě pověření starostky obce k provádění úkonů – vidimace a legalizace podle zákona 21/2006 Sb., o ověřování. 

 

Bod 61 OZ schválilo Organizační řád Obce Nebanice a tím ruší platnost Organizačního řádu Obce Nebanice ze dne 10.3.2005.

 

Bod 62 OZ bere na vědomí sdělení Pozemkového fondu ČR o možnostech převodu pozemkové parcely č. 59 o výměře 927 m2, ostatní plocha, k.ú. Hartoušov.

 

Bod 63 OZ zmocňuje starostku Obce Nebanice ke všem jednáním souvisejícím s vyjasněním majetkoprávních vztahů k vodárně v Obci Hartoušov.

 

Bod 64 OZ ukládá starostce požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o odbornou a metodickou pomoc (§ 66 odst. 1 písm. c) zákona o krajích) ve věci vyjasnění majetkoprávních vztahů k vodárně v Obci Hartoušov.

 

Bod 65 OZ ukládá starostce informovat průběžně zastupitelstvo obce o výsledcích jednání.

 

 

Bod 66 OZ schválilo nabídku manželů Jany a Romana Čabradových  k odkoupení pozemkové parcely číslo 38/5 v k.ú. Nebanice o výměře 1 377 m2  za cenu 220 000,- Kč.

 

Bod 67 OZ souhlasí se zhotovením zábradlí před autobusovou zastávkou Hartoušov svépomocí.

 

Bod 68 OZ schválilo podání  žádosti o bezúplatný převod na Obec Nebanice -  budovy na parcele číslo 8 v k.ú. Hartoušov o výměře 24 m2  k Pozemkovému Fondu ČR.

 

Bod 69 OZ schválilo vybudování hnízd na separovaný odpad ( papír, plast, sklo ) v obcích Hartoušov a Hněvín.

 

Bod 70 OZ schválilo umístění nádoby 1 100 l na plastové obaly u č.p.49 v Nebanicích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková