Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 31.03.2010

 

Bod 451 Zastupitelstvo obce schválilo pronájem obecní ubytovny panu Romanu Kulišovi na dobu sedmi dnů za cenu 15 000,- Kč.

 

Bod 452 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č.1 o prodloužení termínu doby užívání do 31.12.2010,  k nájemní smlouvě (NS ) uzavřené mezi Obcí Nebanice a Lenkou Kuklíkovou dne 06.12.2007, předmětem NS je  pozemek p.č. 172/73 k.ú.Nebanice a pověřilo starostku obce k sepsání a podpisu dodatku č.1.

 

Bod 453 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření dodatku č.1 o prodloužení termínu doby užívání do 31.12.2010, k nájemní smlouvě (NS ) uzavřené mezi Obcí Nebanice a Karlem Filípkem dne 06.10.2008, předmětem NS je pozemek  p.č. 172/74 - část k.ú.Nebanice a pověřilo starostku obce k sepsání a podpisu dodatku č.1.

 

Bod 454 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a panem Herbertem Sommerem ( nájemce ) , bytem Nebanice 66, předmětem nájemní smlouvy jsou pozemky označené jako p.č. 172/84 o výměře 439m2  a p.č. 171/16 o výměře 1m2  v k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 455 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Romanou Filípkovou ( nájemce ) , bytem Nebanice 60, předmětem nájemní smlouvy jsou pozemky označené jako p.č. 172/95 o výměře 327m2  a p.č. 171/9 o výměře 5m2  v  k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 456 Zastupitelstvo obce nevyhovělo žádostem o pronájem pozemku označeného jako  p.č. 172/83 o výměře 379m2  v k.ú.Nebanice p.Romanu Schimmerovi ani p.Zbyňkovi Bernardovi.

 

Bod 457 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Evou Škárkovou ( nájemce ) , bytem Nebanice 63, předmětem nájemní smlouvy je pozemek označený jako p.č. 172/82 o výměře 437m2  v  k.ú.Nebanice, za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 458 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Martou Blažejovou ( nájemce ) , bytem Nebanice 66, předmětem nájemní smlouvy je pozemek označený jako p.č. 172/69 o výměře 173m2  v  k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

Bod 459 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Milanem Kuklíkem ( nájemce ) , bytem Nebanice 60, předmětem nájemní smlouvy je pozemek označený jako p.č. 172/79 o výměře 397m2  v  k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 460  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice( pronajímatel ) a Pavlínou Šípovou ( nájemce ) , bytem Nebanice 61, předmětem nájemní smlouvy je pozemek označený jako p.č. 172/74 část  o výměře 210m2  v  k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 461 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Stanislavem Vávrou ( nájemce ) , bytem Nebanice 63, předmětem nájemní smlouvy je pozemek označený jako p.č. 172/71 o výměře 223m2  v  k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 462 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Alenou Vrbovou ( nájemce ) , bytem Nebanice 61, předmětem nájemní smlouvy je pozemek označený jako p.č. 172/76 o výměře 348m2  v  k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 463 Zastupitelstvo obce projednalo žádost p.Václava Wágnetera ohledně pronájmu pozemku – p.č. 172/75 o výměře 322m2  v  k.ú.Nebanice.

Zastupitelstvo obce schválilo uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Nebanice ( pronajímatel ) a Václavem Wágneterem ( nájemce ) , bytem Nebanice 66, předmětem nájemní smlouvy je pozemek označený jako p.č. 172/75 o výměře 322m2  v  k.ú.Nebanice za těchto podmínek:

a pověřilo starostku obce k podpisu nájemní smlouvy.

 

Bod 464 Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení záměru pronájmu pozemkových parcel:

§         172/86 o výměře 188m2

§         172/70 o výměře 226m2

vše k.ú.Nebanice

 

 

 

 

 

 

Bod 465  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

předmětem je nemovitost

a  zároveň pověřilo starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Bod 466 Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

předmětem je nemovitost

a  zároveň pověřilo starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Bod 467 Zastupitelstvo obce schválilo směrnici  - Odpisový plán dlouhodobého majetku.

 

Bod 468 Zastupitelstvo obce  schválilo uzavření  Zástavní smlouvy, kde termín úhrady pohledávky je 31.12.2010, jejímiž účastníky jsou:

a Zástavní právo se zřizuje na:

Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV 1 pro katastrální území Nebanice, obec Nebanice, okres Cheb, a  pověřilo starostku obce k podpisu výše uvedené Zástavní smlouvy k nemovitostem.

 

Bod 469 Zastupitelstvo neschválilo zapojení obce Nebanice do prezentace spol. PROXIMA Bohemia, s r.o.

 

Bod 470 Vzhledem ke špatnému technickému stavu vybavení Zastupitelstvo obce schválilo zrušení dětského hřiště.

 

Bod 471 Zastupitelstvo obce schválilo vydání závazného stanoviska k Žádosti o stanovisko k stanovení průzkumného území Nebanice Ministerstvu životního prostředí až po uskutečnění schůzky se žadatelem a až po konzultaci s Ing.arch.Luďkem Vystydem ( autor územního plánu ).

 

Bod 472 Zastupitelstvo obce schválilo schodkový rozpočet pro rok 2010.

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                          Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková