Zápis č. 3/06

       

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.11.2006 začátek v 16.30 hod.

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

 

Program:  1.   Schválení programu

              2.   Kontrola zápisu z předcházejících jednání

              3.   Kontrola usnesení

              4.   Informace o finanční situaci obce

              5.   Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

              6.   Vyhlášení inventarizace

              7.   Jednací řád

              8.   Volba členů výborů : Finančního

                                                  Kontrolního

                                                  Pro veřejný pořádek

                                                  Kulturního

               9.   Jmenování stálých ověřovatelů zápisů

             10. Různé    

 

Ad.1 Schválení programu

Hlasování : 7 0 0

 

Ad.2. Kontrola zápisu z předcházejících jednání

OZ nemá připomínky k zápisům č. 59, 1 a 2

 

Ad.3. Kontrola usnesení

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

Bod 562 OZ schválilo, aby v případě nedodržení dohodnutého termínu pro prokázání likvidace živočišných odpadů byl vyzván orgán ochrany životního prostředí pro prošetření.

Z : J. Balko                                                                                     Splněno

 

Bod 563 OZ pověřuje starostku Janu Balko a Ing. Stanislava Duška k podpisu smlouvy o dílo na  stavbu „ Výstavba dvaceti rodinných domů HIT v Nebanicích „

 

Smluvní strany :

 

Zhotovitel  -  Sdružení firem LAJKA spol. s.r.o., se sídlem K.H.Borovského 447, 357 51 Kynšperk nad    

                    Ohří, IČO 49791648 a UNITHERM spol. s.r.o., se sídlem Nádražní 3, 360 17 Karlovy Vary,

                    IČO 14705818

 

Objednatel  -  Obec Nebanice se sídlem Nebanice 7, zastoupená Janou Balko a Ing.Stanislavem 

                      Duškem, IČO 00254118

 

 

Z : J.Balko, Ing.Stanislav Dušek                                                        Splněno

 

 

Bod 564 OZ schvaluje pověření Ing.Stanislava Duška jednat ve věcech smluvních a realizačních pro

„ Výstavbu dvaceti rodinných domů HIT v Nebanicích „                      Splněno

 

Bod 565  OZ schvaluje rozpočtové opatření číslo 4.                            Splněno

 

Bod 566 OZ schválilo pronájem pokoje v obecní ubytovně panu Zbyňku Šťastnému ve výši 1 800,- Kč měsíčně a pověřilo starostku k podepsání nájemní smlouvy s automatickou prolongací po jednom roce trvání.

Z : J.Balko                                                                                        Splněno

 

Bod 567 OZ souhlasí s vydaným stanoviskem Obce Nebanice k čerpání finančních prostředků na sanace a rekultivace v roce 2006 prováděné v pískovně Vrbová .          Splněno

 

Bod 568 OZ schválilo odstoupení od smlouvy o dílo s firmou BP Servis CZ s.r.o. z důvodu:

nedodržení termínu dokončení díla tj. 15.7.2006

nereagování na výzvy ze strany obce

a pověřuje starostku k odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 4.4.2006

Z : J.Balko                                                                                           Splněno

 

Bod 569 OZ na základě odstoupení od smlouvy o dílo s firmou  BP Servis CZ s.r.o. schválilo vrácení dotace ve výši 500 000,- Kč z Programu obnovy venkova Karlovarskému kraji – odboru regionálního rozvoje a pověřuje starostku k realizaci vrácení dané dotace.

Z : J. Balko                                                                                           Splněno

 

Bod 570 OZ schvaluje návrh Vedení – 400 kV Vernéřov – Vítkov – st. hranice Pomezí

                                                                                                            Splněno

 

 

Bod 571 OZ projednalo připomínku ohledně změny UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod.č.12 : na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.

OZ souhlasí s předložením tohoto bodu k projednání novému zastupitelstvu.

 

OZ bylo seznámeno s tímto bodem a schválilo odložení projednání na další řádné jednání zastupitelstva.

Hlasování : 7 0 0                                                                                       Trvá

                     

Bod č.1

Zapisovatelem zápisu je Jana Balko

                                                                                                     Splněno

Bod č.2

Ověřovatele zápisu jsou Eva Koucká a Kateřina Havlíková

                                                                                                     Splněno

Bod č.3

Starostkou obce byla zvolena Jana Balko

                                                                                                     Splněno

Bod č.4

Místostarostou obce byla zvolena Kateřina Havlíková

                                                                                                     Splněno

Bod č.5

Předsedkyní Finančního výboru byla zvolena Eva Koucká

                                                                                                     Splněno

Bod č.6

Předsedkyní Kontrolního výboru byla zvolena Eva Janoušková

                                                                                                      Splněno

Bod č.7

Předsedou Výboru pro veřejný pořádek byl zvolen Karel Balko

                                                                                                      Splněno

Bod č.8

Předsedou Kulturního výboru byl zvolen Móric Lörincz                       Splněno

 

Bod č.9

Odvolání dosavadní předsedkyně a členů Finančního výboru – M. Blažejová, H.Svobodová, L.Jandová

                                                                                                  Splněno

Bod č.10

Odvolání dosavadních členů Kontrolního výboru – Z.Vávrová, F.Jelínek

                                                                                                  Splněno

Bod č.11

Odvolání dosavadních členů Výboru veřejného pořádku – J.Moudrý, V.Wágneter

                                                                                                  Splněno

Bod č.12

V souladu s ustanovením §84 odst.2 písm.l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni  - funkce starosty.

                                                                                                  Splněno

Bod č.13

Předložit připomínky k dosavadnímu Jednacímu řádu na dalším jednání.

                                                                                                  Splněno

Bod č.14

v souladu s ustanovením § 84 odst.2 písm.o) zákona 128/2000 Sb.,

o obcích, ve znění pozdějších předpisů, výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 50/2006 Sb. ze dne 22.2.2006 takto :

zastupitel : 380,- Kč

předseda výboru : 700,- Kč

místostarosta : 3 200,- Kč                                                             Splněno

 

Bod č.15  OZ schvaluje podepsání plné moci, která zplnomocňuje Ing. Stanislava Duška k zastupování obce ve věci výstavby dvaceti bytových jednotek.

                                                                                                     Splněno

Bod č.16 OZ schvaluje založení a název bytového družstva :

Bytové družstvo HIT Nebanice                                                        Splněno

 

Bod č. 17 OZ schvaluje, aby  vypracování dokumentace pro Bytové družstvo HIT Nebanice včetně smluvních dokumentů a nájemních smluv zajistil JUDr. Tomáš Ficner.

                                                                                                       Splněno

Bod č.18 OZ schválilo zástupce do statutárních orgánů Bytového družstva HIT Nebanice :

- Jana Balko

- Kateřina Havlíková

- Ing. Stanislav Dušek

                                                                                                       Splněno

Bod č.19 OZ rozpočtové opatření ( rozpočtovou změnu )  číslo 5, které je součástí zápisu jako příloha č.1.                                                                                      Splněno

 

Bod č.20 OZ schválilo trvání na požadavcích obce ve vyjádření pro MÚ Sokolov ohledně vedení trasy cyklostezky .                             

Vyjádření bylo zasláno na příslušný úřad.                                           Splněno

 

Ad.4. Informace o finanční situaci obce

Pani Rusnáková seznámila zastupitelstvo s finanční situací obce, se stavem všech třech účtů obce.

 

Ad.5.Informace o postupu výstavby 20 RD Nebanice

Pan Dušek seznámil zastupitele s dalším postupem výstavby.

Nyní se realizuje Bytové družstvo HIT Nebanice.

Jsou připraveny dokumenty : Dohoda o rezervaci

                                            Smlouva o smlouvě budoucí

                                            Smlouva o nájmu bytu

                                            Smlouva o sdružení

 

Realitní kancelář připravuje konkrétní podmínky pro reklamní kampaň .

Práce na stavbě již byly zahájeny  a průběžně  se řeší úprava stavebního povolení.

 

Ad.6. Vyhlášení inventarizace

Starostka obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2006.

 

Hlavní inventarizační komise pro fyzickou a dokladovou inventarizaci  :

- Eva Koucká       předseda

- Kateřina Havlíková

- Eva Janoušková

 

Ad.7. Jednací řád

OZ projednalo a schválilo Jednací řád zastupitelstva Obce Nebanice.

Hlasování 7 0 0

 

Ad.8. Volba členů výborů

  • Finanční výbor (FV)

Předsedkyně FV  navrhla na členy :  Marii Havlíkovou a  Hanu Janouškovou

OZ schvaluje navržené členy.

Hlasování : 7 0 0

 

  • Kontrolní výbor (KV)

Předsedkyně KV navrhla na členy : Jarmilu Spierlovou a Stanislava Duška

OZ schvaluje navržené členy.

Hlasování : 7 0 0

 

  • Výbor pro veřejný pořádek

Předseda připraví své návrhy na příští jednání.

 

  • Kulturní výbor (KuV)

Předseda KuV navrhl na členy : Eva Škárková a Helena Milsimerová

OZ schvaluje navržené členy.

Hlasování : 7 0 0

 

Ad.9.Jmenování stálých ověřovatelů zápisů

OZ navrhlo a schválilo pro celé volební období jako ověřovatele zápisů - Evu Kouckou

                                                                                                          - Michala Bezděka

Hlasování : 7 0 0

 

Ad.10. Různé

a) OZ projednalo finanční příspěvek pro SK Nebanice ve výši 60 000,- Kč a schválilo poskytnout tento příspěvek po splnění dohodnuté podmínky ( úklid obecního hřbitova )

Hlasování : 7 0 0

 

b) OZ schválilo uzavření Smlouvy o poskytování regionálních služeb na rok 2007 mezi - Obec Nebanice a Městská knihovna v Chebu a pověřilo starostku k podpisu této smlouvy.

Hlasování : 7 0 0

 

OZ projednalo a schválilo poskytnutí příspěvku na nákup knih pro Obecní knihovnu v Nebanicích na rok 2007 ve výši 1 000,- Kč se splatností do června 2007.

Hlasování : 7 0 0

 

c) OZ schvaluje jako osoby oprávněné přijímat prohlášení o uzavření manželství :

   Janu Balko a Kateřinu Havlíkovou.

Hlasování : 7 0 0

 

d) OZ projednalo žádost p. Bezděka o pronájem garáže v bývalé kotelně u paneláku. Kotelna je v současné době využívána pro stavbu 20 RD. Z těchto důvodů OZ schválilo odložení  žádosti .

Hlasování : 6 0 1

 

 

 

e) OZ projednalo žádost manželů Ivany a Miroslava Ederových o odkoupení  části pozemku 172/1 o rozloze cca 900 m2  v k.ú. Nebanice, navazující na p.p.č. 172/78 v k.ú. Nebanice a schválilo vyhlášení záměru prodeje na část pozemkové parcely číslo 172/1 o velikosti cca 900 m2  v k.ú. Nebanice.

Hlasování : 7 0 0

 

f) OZ bylo seznámeno s připomínkami k novému jízdnímu řádu, které byly zaslány Koordinátorovi integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje, a s odpovědí kompetentního orgánu.

 

g) OZ schválilo příspěvek manželům Kováčovým pro pořádání Mikulášské besídky ve výši 600,- Kč.

Hlasování : 7 0 0

 

h) OZ projednalo a schválilo zrušení pracovního místa na plný úvazek : samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví.

Hlasování : 7 0 0

 

ch) OZ projednalo a schválilo vznik dvou pracovních míst, každé na poloviční  úvazek : údržbář a vedení spisové evidence podle příslušných předpisů, zajišťování pokladních služeb.

Hlasování : 7 0 0

 

i) OZ se dohodlo tento víkend vánočně ozdobit stromy před budovou bývalé MŠ.

 

j) Členové OZ předloží na příštím jednání podněty k sestavení Výhledového rozpočtu na rok 2007 –

rok 2012.

 

k) Předsedové výborů předloží na dalším jednání své plány práce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Koucká

                                                                                                     Jana Balko

Michal Bezděk                                                                              starostka obce

 

 

 

Usnesení z jednání  zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 29.11.2006

 

 

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

OZ bylo vyzváno, aby na dalších jednáních předložili své návrhy na využití volných prostor přestěhování obecního úřadu.                                                       Trvá

 

 

Bod 571 OZ projednalo připomínku ohledně změny UBYTOVACÍHO ŘÁDU – bod.č.12 : na pokojích je zakázáno používat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které slouží k osobní hygieně a osobních počítačů.

OZ souhlasí s předložením tohoto bodu k projednání novému zastupitelstvu.

 

OZ bylo seznámeno s tímto bodem a schválilo odložení projednání na další řádné jednání zastupitelstva.

Hlasování : 7 0 0                                                                                       Trvá

 

 

Bod 21 Starostka obce vyhlašuje inventarizaci majetku a závazků obce k 31.12.2006.

 

Bod 22 OZ schválilo Jednací řád zastupitelstva Obce Nebanice

 

Bod 23 OZ schvaluje členy FV – Marii Havlíkovou, Hanu Janouškovou

 

Bod 24 OZ schvaluje členy KV – Jarmilu Spierlovou , Stanislava Duška

 

Bod 25 OZ schvaluje členy KuV – Evu Škárkovou, Helenu Milsimerovou

 

Bod 26 OZ schvaluje jako stálé ověřovatele – Evu Kouckou, Michala Bezděka

 

Bod 27 OZ schvaluje poskytnutí finančního příspěvku pro SK Nebanice ve výši 60 000,- Kč 

 

Bod 28 OZ schválilo uzavření Smlouvy o poskytování regionálních služeb na rok 2007 mezi Obec Nebanice a Městská knihovna Cheb a pověřilo starostku k podpisu této smlouvy.

Z : J. Balko

 

Bod 29 OZ schválilo příspěvek pro nákup knih pro Obecní knihovnu Nebanice na rok 2007 ve výši 1 000,- Kč se splatností do června 2007.

 

Bod 30 OZ schvaluje jako osoby oprávněné přijímat prohlášení o uzavření manželství – J.Balko a K.Havlíkovou.

 

Bod 31 OZ schvaluje odložení žádosti p. Bezděka o pronájem bývalé kotelny u panelového domu.

 

Bod 32 OZ schvaluje vyhlášení záměru prodeje na část pozemkové parcely číslo 172/1 o velikosti cca 900m2  v k.ú. Nebanice , navazující na p.p.č. 172/78 v k.ú. Nebanice.

Z : J. Balko                                                     T : 10.12.06

 

Bod 33 OZ schválilo příspěvek manželům Kováčovým pro pořádání Mikulášské besídky ve výši

600,- Kč.

 

Bod 34 OZ schválilo zrušení pracovního místa na plný úvazek : samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví

 

 

 

Bod 35 OZ schválilo vznik dvou pracovních míst, každé na poloviční úvazek : údržbář a vedení spisové evidence podle příslušných předpisů, zajišťování pokladních služeb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                        Kateřina Havlíková