Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 18.2.2009

 

Bod 346  OZ schválilo revokaci usnesení číslo 340 ve znění:

„OZ schválilo p.Jindřicha Moudrého jako přísedícího u Okresního soudu v Chebu.“

 

Bod 347 OZ zvolilo p.Jindřicha Moudrého přísedícím u Okresního soudu v Chebu.

 

Bod 348 OZ schválilo v bytové jednotce Nebanice 61/2 výměnu dvou vodovodních baterií.

 

Bod 349 OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje bytové jednotky číslo 61/2, byt v domě číslo popisné 61 na pozemku označeném jako parcela 273 a podíl na společných částech domu ve výši 4433/100000 čísla popis. 60 a 61, na pozemcích označených jako parcela číslo 272 zastavěná plocha a nádvoří a parcela číslo 273 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Nebanice, obec Nebanice.

 

Bod 350 OZ  schválilo ukončení platnosti Smlouvy o zprostředkování prodeje nemovitosti, jejímiž stranami jsou Obec Nebanice ( zájemce ) a Helena Berková jako realitní kancelář ReSLA (zprostředkovatel ) a předmětem smlouvy je prodej objektu občanské vybavenosti číslo popisné Nebanice 31 včetně dotčených pozemků, a zároveň pověřuje starostku obce k vypovězení této smlouvy.

 

Bod 351 OZ pověřilo starostku obce, aby připravila na další jednání OZ podmínky za jakých by prodávaly objekt občanské vybavenosti číslo popisné Nebanice 31 včetně dotčených pozemků   realitní kanceláře, dle výběru starostky.

 

Bod 352 OZ schválilo uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

  • Obec Nebanice – strana prodávající
  • Ludmila Čadová ( nar.1964 ), trv.bytem Nádražní stezka 17, 351 01 Františkovy Lázně – strana kupující

Předmětem jsou nemovitosti

  • pozemek p.č.172/52 o výměře 627 m2 , pozemek p.č. 172/140 o výměře 63 m2   za kupní cenu 82 800,- Kč ( 1m2  za 120,- Kč )
  • rozestavěný RD na p.č. 172/140 za kupní cenu 899 576,- Kč vše v k.ú. Nebanice

a  zároveň zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Bod 353 OZ schválilo závěrečnou zprávu o provedení inventarizace obecního majetku, pohledávek a závazků za rok 2008.

 

Bod 354 OZ schválilo předloženou aktualizaci POV.  

Program obnovy venkova byl zpracován, projednán a schválen v Obecním zastupitelstvu roce 1999 jako výchozí koncepční materiál pro další rozvoj obce, dále byl aktualizován a znovu schválen znovu v roce 2003.  Tento program je jedním ze základních předpokladů získání dotace z Programu obnovy venkova. V rámci tohoto programu bylo předpokládáno realizovat následující investiční akce. 

     

Název akce

Termín dokončení realizace

Stav

priorita

Rekonstrukce místních komunikací

2002

Nesplněno

 

Vybudování jižního obchvatu obce

 

Nesplněno

 

Výstavba RD

2002

V realizaci

 

Vybudování sport. zázemí pro malé sporty

 

Nesplněno

 

Vybudování rekreačního zařízení v prostoru bývalé pískovny

 

Nesplněno

 

 

Vedle těchto konkrétních termínovaných akcí Program obnovy venkova předpokládá realizaci dalších investičních akcí.

 

 

Název akce

Termín dokončení realizace

Stav

priorita

Sadové úpravy hřbitova

2015

V realizaci

2

Rekonstrukce a obnova vybavení Obecní ubytovny

2010

Částečně realizováno

1

Vybudování parkovišť a míst. komunikací

2015

Nerealizováno

1

Rekonstrukce místních komunikací

2020

Nerealizováno

1

Dokončení stavby míst. Komunikací

2020

Nerealizováno

1

Rekonstrukce VO Hněvín, Hartoušov

2010

Nerealizováno

2

Vybudování dětského hřiště

2015

Nerealizováno

3

Dobudování fotbalového hřiště

2010

Nerealizováno

1

Rekonstrukce budovy Obec. Úřadu

2015

Nerealizováno

1

Informační tabule

2010

Nerealizováno

2

Vybudování jižního obchvatu obce

2015

Nerealizováno

1

                                                

Z uvedených přehledů je patrné, že nedošlo k realizaci podstatné části navržených akcí. Skutečností zůstává, že byly realizovány akce s menší investiční náročností, která vychází z omezených zdrojů rozpočtu obce.

Plán investičních akcí na další období musí vycházet ze dvou základních hledisek:

1. Nutnost investičních akcí

2. Zdroje financování

Ad 1. Nutnost investičních akcí

-          viz označení preferencí v tabulce akcí

Ad. 2. Zdroje financování

Vzhledem k finančním možnostem Obce Nebanice je u všech projektů předpokládána financování ze státních dotací a strukturálních fondů EU.

S ohledem na předpokládány vývoj obecních financí na období 2009 -2020 se jeví jako reálné věnovat se malým akcím v úrovni údržby a nutných úprav veřejného prostranství.

 

Bod 355 OZ schválilo uzavření Smlouvy o dílo, kde jsou smluvními stranami:

Obec Nebanice – objednatel

Jaroslav Peutlschmid, Lomnice – zhotovitel

předmětem smlouvy o dílo je oprava pokojů ubytovny Nebanice

cena díla je ve výši 160 750,- Kč

a zároveň zmocňuje starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo.

 

Bod 356 OZ schválilo podání Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje na „ Program obnovy venkova „ na dotační titul číslo 1 - obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, předmětem žádosti bude oprava pokojů ubytovny Nebanice.

 

Bod  357 OZ  chválilo, aby starostka obce napsala dopis SŽDC Karlovy Vary, kde uvede, že na základě prošetření všech podkladů  Obec Nebanice není vlastníkem nadjezdu nad železniční tratí mezi železničními stanicemi Nebanice - Tršnice v železničním kilometru 227,700.

 

Bod 358OZ pověřilo starostku a místostarostku  obce k jednání ve věci nadjezdu nad železniční tratí mezi železničními stanicemi Nebanice - Tršnice v železničním kilometru 227,700 s hejtmanem Karlovarského kraje.

 

Bod 359 OZ schválilo podání Žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2009, která by se týkala opravy vstupní brány ke kostelu sv.Osvalda.

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková