Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 03.12.2009

 

Bod 419 Zastupitelstvo obce schválilo, aby před uskutečněním prodeje parcel číslo 97/5 o výměře 242 m2  a 97/6 k.ú. o výměře 196 m2 v k.ú.Nebanice byla nejprve vyřešena situace ohledně věcného břemene  - plynovodu – umístěného v pozemcích Obce Nebanice.

Bod 420 Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcely 172/40 k.ú.Nebanice ( navazující na p.č.172/51k.ú.Nebanice ) ihned poté, co bude zhotoven oddělovací geometrický plán, jehož veškeré náklady uhradí žadatelé o koupi a schvaluje cenu pro prodej uvedeného pozemku za jeden m2  - 70,- Kč.

Bod 421  Zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru prodeje části pozemku parcely 172/40 k.ú.Nebanice ( navazující na p.č.172/52k.ú.Nebanice ) ihned poté, co bude zhotoven oddělovací geometrický plán, jehož veškeré náklady uhradí žadatelé o koupi a schvaluje cenu pro prodej uvedeného pozemku za jeden m2  - 70,- Kč.

Bod 430 Zastupitelstvo obce  schválilo rozpočtové opatření č.3 ( příloha č.1 )

Bod 431 Zastupitelstvo obce schválilo hospodaření Obce Nebanice v roce 2010  podle pravidel

„Rozpočtového provizória“ , kdy výdaje budou rozpočtovány v úrovni rozpočtu roku 2009.

Bod 432 Zastupitelstvo obce schválilo, aby bylo oznámeno manželům Hruškovým, bytem

Nebanice 78  a Křehlíkovým, bytem Nebanice 73, že  železniční kabel se nachází  mimo požadovaný pozemek a dále, aby se písemně vyjádřili, zda jejich zájem o odkoupení pozemku trvá za podmínek, že kupující uhradí veškeré finanční náklady na pořízení oddělovacího geometrického plánu a znaleckého posudku.

Bod 433 Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí příspěvku ve výši 1 000,- Kč s termínem úhrady do 10.června 2010 na nákup knih pro rok 2010 Městské knihovně v Chebu, která za tento příspěvek koupí knihy do naší obecní knihovny a dále schválilo uzavření Smlouvy o příspěvku na nákup knih pro Obecní knihovnu v Nebanicích a zmocnilo starostku obce k podpisu této smlouvy.

Bod 434  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o ubytování za podmínek:

a zmocnilo starostku obce k podpisu této smlouvy.

Bod 435 Zastupitelstvo obce schválilo předloženou Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kde je Obec Nebanice jako strana budoucí povinná z věcného břemene a společnost ČEZ Distribuce, a.s. jako strana budoucí oprávněná z věcného břemene, věcné břemeno se dotkne pozemků číslo 172/19 a 172/40 oba k.ú.Nebanice, věcným břemenem se konkrétně rozumí kabelové vedení NN, přípojková skříň v pilíři 4 ks, rozsah věcného břemene je 36m2  a dále zastupitelstvo obce zmocnilo starostku obce k podpisu této smlouvy.

Bod 436  Zastupitelstvo obce schválilo uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu pozemků, kde PFČR je převádějící a Obec Nebanice je nabyvatel, předmětem smlouvy jsou pozemky číslo 240/2, 241/2, 242/6, 242/7, 242/8, 242/11 a 310 vše k.ú.Nebanice, veškeré pozemky jsou určeny k zastavění veřejně prospěšnou stavbou ( cyklostezka ) a dále zastupitelstvo obce zmocnilo starostku obce k podpisu této smlouvy.

Bod 437 Zastupitelstvo obce schválilo zrušení účtu obce číslo 187050269/0300, dosud využívaného jako FRB, a zůstatek na účtu převést na běžný účet obce, kde z něj bude provedena úhrada právních služeb advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík  a části stavebních prací Petru Bandasovi,

IČ 76234495.

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                          Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková