Zápis č. 39/05

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 26.5.2005

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

1.      Kontrola zápisu 

2.      Kontrola usnesení

3.      Informace o p.p.č. 172/15

4.      Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

5.      Informace o postupu výstavby RD Nebanice

6.      Informace o finanční situaci obce

7.      Zpráva Kontrolního výboru

8.      Zpráva Finančního výboru

9.      Povodňový plán

10.  Různé

 

Ad. 1. Kontrola zápisu  - bez připomínek

 

Ad.2. Kontrola usnesení

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk – Trvá

Byla předložena cenová nabídka na dokončení komunikace od spol. IPM Star s.r.o.

OZ ukládá zajistit další dvě cenové nabídky od různých dodavatelů-

Z: Dušek    T: 15.6.2005 

Hlasování: 4 0 0

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval – Trvá

Bude zaslána výzva zájemcům k realizaci prodeje s konečným datumek k realizaci prodeje.

Z: J. Balko   T:31.5.2005.

Zaslána výzva s termínem vyjádření zájemce do 31.5.2005- Trvá

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval

Bod 352 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.

Jednání o podmínkách prodeje proběhne 27.5.2005 - Trvá

Bod 383 OZ projednalo žádost p. Romana Dojčara  o odkoupení pozemku p.p.č. 20 k.ú. Hartoušov    a ukládá provést místní šetření.

            Z: Balko J.     T 28.4.2005     Splněno

OZ ukládá pozvat p. R.Dojčara na květnové zastupitelstvo.

           Z: Balko J.      T 31.5.2005     Splněno

Bod 384 OZ projednalo a schválilo zahájení prací na oddělení historického majetku obce Nebanice ve spolupráci s PF ČR  a ukládá upřesnit podmínky pro realizaci tohoto projektu.

OZ schválilo finanční spoluúčast obce ve výši 30 % nákladů.

Z: J. Balko       T: 31.5.2005               Splněno

Bod 388 OZ projednalo a schvaluje pořízení změny části lokality A (p.p.č. 172/41 – 53 a 172/40 část, 172/19 v k.ú. Nebanice ) Územního plánu zóny Nebanice na obytnou zónu. - Trvá

Bod 389 OZ Projednalo a vzalo na vědomí informaci o finanční situaci obce podané p. Rusnákovou

Bod 390 OZ deleguje zástupce obce na valnou hromadu CHEVAK a.s. dne 21.6.2005 pí. J. Balko

Bod 391 OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín  - Trvá

Bod 392 OZ bere na vědomí pokácení dvou Zerav západních s připomínkou náhradní výstavby v uvedeném prostoru.                        Splněno

 

 

Bod 393 OZ projednalo nabídku PF ČR o bezúplatném převodu pozemků, které jsou využívány jako místní komunikace privatizačním projektem a schvaluje převod těchto pozemků:

-  k.ú. Nebanice  p.p.č  145, 149, 165, 221

-  k.ú. Hartoušov  p.p.č. 39, 46, 63,

-  k.ú. Hněvín  p.p.č. 17, 74, 82, 94             Splněno

Bod 394 OZ projednalo a schvaluje jako přísedícího  Okresního soudu Cheb  p. Jindřicha Moudrého.

Bod 395 OZ projednalo a schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o odchytu psů uzavřenou mezi Městem Cheb a Obcí Nebanice

 

 

Ad. 3.  Informace o p.p.č. 172/15

OZ projednalo sdělení PF ČR o možném bezúplatném převodu p.p.č. 172/15, k.ú. Nebanice na Obec Nebanice. V případě bezúplatného převodu pozemku do vlastnictví obce nelze uvedený pozemek prodat, nebo pronajmout. Současní uživatelé pozemku, by byli nuceni pozemek uvolnit pro zřízení veřejné zeleně, v souladu s územním plánem. OZ projednalo bezúplatný převod p.p.č. 172/15, k.ú. Nebanice do vlastnictví obce Nebanice od PF ČR a bezúplatný převod neschvaluje. OZ ukládá zajistit informaci pro PF ČR o tomto rozhodnutí.

Z: Dušek    T: 15.6.2005

Hlasování: 4 0 0

OZ projednalo návrh bezúplatného převodu p.p.č. 215/1, k.ú. Nebanice od PF ČR. Vzhledem k tomu, že v územním plánu je v uvedené lokalitě projektována komunikace, schvaluje tento bezúplatný převod. OZ ukládá doložit PF ČR požadované doklady k provedení převodu.

Z: J. Balko    T: 30.6.2005

Hlasování 4 0 0

 

Ad. 4 Informace o důležitých jednání starosty, místostarosty a členů zastupitelstva

 

p. Janoušková informovala o jednání Sportovní unie Chebska, byl konstatován vzestup sportovních aktivit v oblasti a doporučení obecním samosprávám zvýšit podporu těchto aktivit.

 

Jednání probíhala v souvislosti s výstavbou RD – viz. bod 5.

 

17.45 hod. Příchod p. Vrba

 

Ad 5. OZ projednalo a schvaluje znění rezervační smlouvy, která bude sjednávána mezi zájemci o výstavbu RD a Obcí Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k podpisu rezervačních smluv .

Rezervační  smlouva řeší smluvní vztah mezi zájemcem o výstavbu a ukládá zájemci na výzvu obce vstoupit do připravovaného bytového družstva a složit 30 % ceny RD. Zároveň se zájemce zavazuje složit při podpisu smlouvy finanční jistinu ve výši 30 000,- Kč. V případě, že zájemce na výzvu obce do bytového družstva nevstoupí, propadá finanční jistina, jako smluvní pokuta ve prospěch obce. Rezervační  smlouva specifikuje cenu RD a standardy domu.

Hlasování:  5 0 0

 

Ad. 6. Rozpočtová změna

OZ projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu:

Navýšení příjmové části rozpočtu o částku 501 930,- Kč (prodej pozemků)¨

Výdajová část rozpočtu:

Položka 2212 oprava a údržba silnic navýšení 379 330,- Kč

Položka 2321 oprava kanalizace 122 600,- Kč

Hlasování: 5 0 0

 

Ad 7. Zpráva Kontrolního výboru

Jednání Kontrolního výboru proběhne v měsíci červnu 2005, zpráva bude předložena na jednání OZ v červnu 2005

Hlasování: 5 0 0

 

Ad 8. Zpráva Finančního výboru

Jednání Finančního výboru proběhne v měsíci červnu 2005, zpráva bude předložena na jednání OZ v červnu 2005

Hlasování: 5 0 0

 

Ad 9. Povodňový plán

OZ Projednalo a schvaluje povodňový plán Obce Nebanice.

Hlasování: 5 0 0

 

Ad 10 Různé

 

a) OZ Vyhlašuje záměr prodeje části p.p.č. 20, k.ú. Hartoušov.

Hlasování: 5 0 0

 

b) OZ projednalo požadavek Města Sokolov na finanční spoluúčast pro zpracování projektové dokumentace páteřní cyklostezky Cheb – Sokolov ve výši 3 850,- Kč a s úhradu požadované spoluúčasti neschvaluje. OZ ukládá informovat Město Sokolov o zamítnutí úhrady spoluúčasti.

Z: Dušek   T: 15.6.2005

Hlasování: 4 0 1

 

c) OZ projednalo a schvaluje žádost p. Rusnákové o zrušení nájmu části zahrady a převedení nájmu na p. Lenku Kolbovou. OZ ukládá provést fyzické rozdělení zahrad a uzavřít se zájemci nové nájemní smlouvy.

Z: J. Balko    T: 30.6.2006

Hlasování 5 0 0

 

d) OZ projednalo obsah Smlouvy o dílo sjednané mezi Obcí Nebanice a Ing. Pavlem Kabátem ve věci opravy kanalizace na staveništi RD Nebanice, předložený návrh smlouvy neschvaluje  a ukládá projednat se zhotovitelem vady díla zjištěné v souvislosti s realizací opravy kanalizačního řadu.

Z: Dušek      T: 30.6.2005

Hlasování 5 0 0

 

e) OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti - p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. Nákup pozemku je prováděn z důvodu legalizace panelové komunikace Nebanice.

OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy.

Z: J. Balko   T: 30.9.2005

Hlasování 5 0 0

 

f) OZ projednalo nedoplatky za úhradu likvidace odpadů a schvaluje podání vymáhací žaloby o Okr. soudu v Chebu na úhradu těchto nedoplatků u Václava Bukovického ml., Petry Beránkové, Václava Filípka a Václava Vlka. OZ ukládá zabezpečit podání předmětných žalob.

Z: J. Balko    T: 30.9.2005

Hlasování 5 0 0

 

g) OZ projednalo žádost p. Karla Filípka o pronájem obecního pozemku a ukládá obeslat zájemce výzvou k doplnění záměru.

Z: Rusnáková  T: 30.6.2005

Hlasování 5 0 0

 

h) OZ vzalo na vědomí informaci o Oznámení PF ČR o veřejném výběrovém řízení na prodej objektu Vodárna Hartoušov na s.p. č. 8, k.ú. Hartoušov.   

 

Zapsal: Dušek

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Janoušková Eva

 

 Balko Karel

Balko Jana

starosta obce

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 26.5.2005

Bod 323 Stavba Silnice Bezděk  - Trvá

Byla předložena cenová nabídka na dokončení komunikace od spol. IPM Star s.r.o.

OZ ukládá zajistit další dvě cenové nabídky od různých dodavatelů-

Z: Dušek    T: 15.6.2005 

Bod 335 Prodej p.p. manželům Černým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval – Trvá Bude zaslána výzva zájemcům k realizaci prodeje

Z: J. Balko   T:15.5.2005.

Zaslána výzva s termínem vyjádření zájemce do 31.5.2005 - Trvá

Bod 341  Prodej pozemkové parcely manželům  Boudovým – podána výzva k projednání podmínek prodeje, zájemce o prodej nereagoval.

Bod 353 OZ vyslechlo informaci o možnosti prodeje plynovodu  Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k jednání o podmínek prodeje.  

Jednání o podmínkách prodeje proběhne 27.5.2005 – Trvá

Bod 388 OZ projednalo a schvaluje pořízení změny části lokality A (p.p.č. 172/41 – 53 a 172/40 část, 172/19 v k.ú. Nebanice ) Územního plánu zóny Nebanice na obytnou zónu. - Trvá

Bod 391 OZ projednalo a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 36 část, k.ú. Hněvín. Záměr vyvěšen do 2.6.2005 - Trvá

Bod 396 OZ projednalo bezúplatný převod p.p.č. 172/15, k.ú. Nebanice do vlastnictví obce Nebanice od PF ČR a bezúplatný převod neschvaluje. OZ ukládá zajistit informaci pro PF ČR o tomto rozhodnutí.

Z: Dušek    T: 15.6.2005

OZ projednalo návrh bezúplatného převodu p.p.č. 215/1, k.ú. Nebanice od PF ČR a schvaluje tento bezúplatný převod. OZ ukládá doložit PF ČR požadované doklady k provedení převodu.

Z: J. Balko    T: 30.6.2005

Bod 397 OZ projednalo a schvaluje znění rezervační smlouvy, která bude sjednávána mezi zájemci o výstavbu RD a Obcí Nebanice a zplnomocňuje starostku obce k podpisu rezervačních smluv .

Bod 398 OZ projednalo a schvaluje rozpočtovou změnu:

Navýšení příjmové části rozpočtu o částku 501 930,- Kč (prodej pozemků)¨

Výdajová část rozpočtu:

Položka 2212 oprava a údržba silnic navýšení 379 330,- Kč

Položka 2321 oprava kanalizace 122 600,- Kč

Bod 399 Schvaluje přeložení zprávy Finančního Kontrolního výboru na jednání OZ v červnu 2005.

Bod 400 OZ Projednalo a schvaluje povodňový plán Obce Nebanice.

Bod 401 OZ Vyhlašuje záměr prodeje části p.p.č. 20, k.ú. Hartoušov.

Bod 402 OZ projednalo požadavek Města Sokolov na finanční spoluúčast pro zpracování projektové dokumentace páteřní cyklostezky Cheb – Sokolov ve výši 3 850,- Kč a s úhradu požadované spoluúčasti neschvaluje. OZ ukládá informovat Město Sokolov o zamítnutí úhrady spoluúčasti.

Z: Dušek   T: 15.6.2005

Bod 403 OZ projednalo a schvaluje žádost p. Rusnákové o zrušení nájmu části zahrady a převedení nájmu na p. Lenku Kolbovou. OZ ukládá provést fyzické rozdělení zahrad a uzavřít se zájemci nové nájemní smlouvy.

Z: J. Balko    T: 30.6.2006   Hlasování 5 0 0

Bod 404 OZ projednalo obsah Smlouvy o dílo sjednané mezi Obcí Nebanice a Ing. Pavlem Kabátem ve věci opravy kanalizace na staveništi RD Nebanice, předložený návrh smlouvy neschvaluje  a ukládá projednat se zhotovitelem vady díla zjištěné v souvislosti s realizací opravy kanalizačního řadu.

Z: Dušek      T: 30.6.2005

Bod 405 OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č. 34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Meiserových za cenu 100,- Kč za m2. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy a registraci pozemku v LV u KÚ Cheb.

Z: J. Balko   T: 30.9.2005

Hlasování : 5 0 0

Bod 406 OZ projednalo nedoplatky za úhradu likvidace odpadů a schvaluje podání vymáhací žaloby o Okr. soudu v Chebu na úhradu těchto nedoplatků u Václava Bukovického ml., Petry Beránkové, Václava Filípka a Václava Vlka. OZ ukládá zabezpečit podání předmětných žalob.

Z: J. Balko    T: 30.9.2005   Hlasování 5 0 0

Bod 407 OZ projednalo žádost p. Karla Filípka o pronájem obecního pozemku a ukládá obeslat zájemce výzvou k doplnění záměru.

Z: Rusnáková  T: 30.6.2005

Bod 408 OZ vzalo na vědomí informaci o Oznámení PF ČR o veřejném výběrovém řízení na prodej objektu Vodárna Hartoušov na s.p. č. 8, k.ú. Hartoušov.  

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek