Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 28.1.2009

 

Bod 331  OZ schválilo uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě uzavřené 05.11.2008 a jejímiž smluvními stranami jsou Obec Nebanice a manželé Matěj a Alena Novotní.

Dodatek mění termín úhrady zbývající části kupní ceny obci Nebanice z termínu do 31.1.2009 na 30.4.2009.

 

Bod 332OZ schválilo revokaci usnesení číslo 289 ze dne 08.09.2008 v tomto znění:

 

Bod 289 OZ schvaluje prodej panu Juraji Bartkovi, trv. bytem Sokolov, Seifertova 1839,  jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

Bod 333 OZ  schválilo prodej manželům Jiřímu Bartkovi ( nar. 1977 ), trv. bytem Seifertova 1839,

356 01 Sokolov a Simoně Bartkové ( nar.1982 ), trv.bytem Karla Čapka 1413, 356 01 Sokolov,  jehož předmětem jsou nemovitosti:

 

Bod 334 OZ schválilo uzavření zástavní smlouvy o zřízení zástavního práva k těmto nemovitostem: pozemek p.č.172/123 o výměře 63 m2 , pozemek p.č. 172/31 o výměře 747 m2  obě   k.ú. Nebanice  a rozestavěný RD na p.č. 172/123 k.ú. Nebanice, k zajištění závazků manželů Jiřího ( nar. 1977) Bartka trv.bytem Seifertova 1839 a Simony ( nar.1982 ) Bartkové, trvale bytem Karla Čapka 1413, 356 01 Sokolov z úvěrové smlouvy  uzavřené mezi Hypoteční bankou, a.s. se sídlem v Praze 5 a manželi Jiřím a Simonou Bartkovými mladšími a manželi Jurajem a Květou Bartkovými staršími, ze  dne 16.1.2009 na koupi nemovitostí výše uvedených, za podmínky, že prostředky z jejich bankovního úvěru budou bankou směřovány přímo na bankovní účet obce a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu zástavní smlouvy..

 

Bod 335 OZ schválilo uzavření Kupní smlouvy, jejímiž účastníky jsou

předmětem jsou nemovitosti

a  zároveň zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Bod 336 OZ  schválilo prodej paní Ludmile Čadové, trv. bytem Františkovy Lázně, Nádražní stezka 17,  jehož předmětem jsou nemovitosti:

a zároveň pověřilo starostku obce k uzavření Dohody se zájemcem o koupi nemovitosti.

 

Přišel p.Bezděk

 

Bod 337 OZ schválilo další postup ohledně pronájmu budovy bez čísla popisného na parcele 276 k.ú. Nebanice. Za přítomnosti zájemce o pronájem výše uvedené budovy, OZ schválilo, že se nejprve zjistí podmínky k provozování záměru pronájmu na veškerých úřadech a poté se domluví další postup k možnému uzavření smlouvy o pronájmu.

 

Bod 338 OZ schválilo záměr společnosti HOBI trading s.r.o., se sídlem Nejdek, Karlovarská 1068, vybudovat sluneční elektrárnu v katastrálním území Hněvín na parcele číslo 87, která je ve vlastnictví  společnosti.

 

Bod 339 OZ schválilo strategii implementace eGoverment v území ORP Cheb, smlouvu o poskytnutí služby eGON centra a podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

„ E-Government v obcích – Czech POINT „ , včetně zajištění konektivity připojením k Internetu prostřednictvím ADSL a pořízení scannerů pro zajištění konverze dokumentů.

 

Bod 340 OZ schválilo p.Jindřicha Moudrého jako přísedícího u Okresního soudu v Chebu.

 

Bod 341 OZ  schválilo uzavření Smlouvy o příspěvku na nákup knih pro Obecní knihovnu v Nebanicích pro rok 2009 s výší příspěvku 1 000,- Kč a zároveň pověřuje starostku obce k podpisu uvedené smlouvy.

 

Bod 342 OZ schválilo výměnu vodovodních baterií v bytové jednotce Nebanice 61 a určilo členy OZ

p. Balka a Bezděka, aby provedli prohlídku stavu oken v uvedené bytové jednotce.

 

Bod 343 OZ schválilo, aby na příští jednání OZ byly připraveny podklady pro uskutečnění nabídky současnému nájemci bytu na odkoupení bytové jednotky Nebanice 61.

 

Bod 344 OZ  schválilo výši ceny díla : Územní plán Nebanice  pro rok 2009 ve výši 267 000,- Kč.

 

Bod 345 OZ schválilo, aby bylo uskutečněno jednání s realitní kanceláří Helena Berková ohledně zrušení exkluzivity prodeje, jak je ve Smlouvě o zprostředkování prodeje nemovitosti ohledně budovy číslo popisné Nebanice 31 uvedeno a v případě nesouhlasu realitní kanceláře se zrušením exkluzivity, OZ schválilo vypovědět tuto smlouvu.

 

 

Na vědomí:

 

Vyhodnocení dotazníků – průzkumu využívání kamenné pošty v Nebanicích.

Bylo rozdáno 100 ks dotazníků a na obec se vrátilo 32 ks vyplněných dotazníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková