Zápis č. 48/06

 

                                                        

Z jednání   schůze obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 9.2.2006

 

 

 

Přítomni: dle presenční listiny

 

Program:

           1. Schválení programu a jmenování ověřovatelů zápisu

           2. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

           3. Kontrola usnesení

           4. Informace o finanční situaci obce

           5. Program obnovy venkova

           6. Výstavba RD

           7. Různé

 

 

Ad.1 Schválení programu a jmenování ověřovatelů zápisu

OZ schvaluje program v následující podobě : 1. Schválení programu a jmenování ověřovatelů zápisu

                                                                    2. Výstavba RD

                                                                    3. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

                                                                    4. Kontrola usnesení

                                                                    5. Informace o finanční situaci obce

                                                                    6. Program obnovy venkova

                                                                    7. Různé

 

Hlasování 4 0 0

 

OZ schvaluje jako ověřovatele na rok 2006 p.Evu Janouškovou a p. Karla Balka

Hlasování 4 0 0

 

Ad.2. Výstavba RD

OZ projednalo výběr  typu rodinného domu vhodného pro výstavbu 20 RD Nebanice.

OZ vybralo 4 typy RD, z kterých schválilo jako nejvhodnější –  rodinný dům HIT

Hlasování 4 0 0  

 

Ad.3. Kontrola zápisu z předcházejícího jednání

OZ nemá připomínky k zápisům č. 45, 46 a 47.

 

Ad.4. Kontrola usnesení

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

 

Bod 450  OZ schvaluje záměr prodeje p.p.č.283, 284, 285, 286 k.ú. Nebanice za cenu

25,- Kč za 1 m2 – SBD Cheb, p. M. Vavřínová, p. H.Peterová a m.J. a H. Kašparovi.

OZ ukládá uzavřít se zájemci kupní smlouvy.

Z : J.Balko                     T : 31.12.2005                                Splněno

 

Bod 453 OZ projednalo a schvaluje nabytí nemovitosti p.p.č.34/6 k.ú. Nebanice o výměře 26 m2 od manželů Olgy a Milana Meiserových za smluvní kupní cenu ve výši 3 600,- Kč. OZ ukládá zabezpečit realizaci kupní smlouvy.         

Z : J. Balko                    T: 31.12.2005                                  Splněno

 

Bod 454 OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Nebanice č.1/2005 o poplatku za komunální odpad.                                                                                  Splněno

 

Bod 455 OZ  vyhlašuje záměr prodeje těchto p.p.č.-  171 část, 172/1 část, 172/4 část,  172/16, 172/17, 172/18, 172/61 část to vše v k.ú. Nebanice.

Z : J.Balko                                                                            Splněno

Žádost o koupi má 11 zájemců.

 

Bod 456 OZ vyslechlo a vzalo na vědomí informaci o průběhu přípravy výstavby RD.

OZ ukládá realizovat žádost o posečkání vyměřeného odvodu a penále ve výši 12 637 808,- Kč. Rozhodnutím ze dne 19.10.2005 se promíjí odvod a část penále ve výši 3 100 000,- Kč.

Z: J.Balko, Dušek                      T: 10.12.2005                        Splněno 

Naší  žádosti o posečkání  bylo vyhověno.

- Příchod p.Marty Blažejové

Bod 457 OZ schvaluje prodej p.p.č.36 v k.ú. Hněvín za cenu 20,- Kč za jeden  m2 panu Tiboru Pálovi.

OZ ukládá uzavřít kupní smlouvu.

Z: J.Balko                   T: 31.12.2005                                        Splněno

 

Bod 458 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60 m.Anežce a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Písemně oznámeno, že kupní smlouva bude uzavřena do 31.3.2006            Trvá

 

Bod 459 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/59  manželům Miroslavu a Ivaně Ederovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005                                                     Splněno

 

Bod 460 OZ projednalo písemnou nabídku  Římskokatolické farnosti Cheb na bezúplatný  převod kostela sv. Osvalda Nebanice a schvaluje nabídku nepřijmout. OZ ukládá o nepřijaté nabídce vyrozumět Římskokatolickou farnost Cheb.

Z: Dušek                T: 31.12.2005                                                 Splněno

 

Bod 461 OZ vyhlašuje záměr prodeje na p.p.č. 166/47 v k.ú. Nebanice.

Z : J. Balko                                                                                 Splněno

 

Bod 462 OZ  projednalo a schvaluje žádost manželů Kováčových o poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč na Mikulášskou zábavu pro děti konanou 3.12.2005.                 Splněno – nevyužito

 

Bod 463 OZ projednalo žádost o odprodej p.p.č. 166/3 část manželů  Jaroslava a Jany Netrvalových a vyhlašuje záměr prodeje p.p.č. 166/3 část v k.ú. Nebanice.

Z: J. Balko                                                                                    Splněno

  

Bod 464 OZ projednalo a schvaluje  smlouvu o spolupráci s knihovnou Cheb a současně schvaluje příspěvek 1 000,-  Kč na knihy.                                                      Splněno

 

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s.        Trvá

 

Bod 466 Schválení rozpočtového provizoria

OZ projednalo a schvaluje hospodaření obce v roce 2006 podle pravidel „ Rozpočtového provizoria „

 

Výdaje budou rozpočtovány a čerpány v úrovni rozpočtu r. 2005.        Splněno

 

Bod 467 Prodej p.p.č. 166/47 k.ú. Nebanice

OZ schvaluje prodej pozemkové parcely číslo 166/47 panu Jaroslavu Pagáčovi za cenu 20,- Kč za jeden metr čtvereční.

OZ ukládá uzavřít kupní smlouvu.

Z : J. Balko                                                                                Splněno

 

Bod 468  Rozpočtová změna č.3

OZ schvaluje rozpočtovou změnu č.3.                                         Splněno

 

Ad.5. Informace o finanční situaci obce

OZ vyslechlo a vzalo na vědomí finanční situaci obce.

OZ schválilo vynulování položky dluhové služby za rok 2005 ve výši 0,33 Kč , která vznikla nedopatřením ve výpisu ČSOB.

Hlasování 5 0 0

OZ schválilo , aby konečný zůstatek na účtu hospodářské  činnosti ve výši 24 986,27 Kč nebyl převeden na běžný účet obce.

Hlasování 5 0 0

OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Hlasování 5 0 0

 

Ad.6. Program obnovy venkova

OZ projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „ Program obnovy venkova „ Dotační titul č. 4 - rekonstrukce a výstavba komunikací ……

Hlasování 5 0 0

 

Ad.7. Různé

a) OZ schválilo prodej p.p.č.166/3 – část za cenu 20,- Kč za jeden m2  manželům Netrvalovým. Oddělovací geometrický plán vyhotoví  kupující na své náklady.

Hlasování 5 0 0

Z : J. Balko                                  T: 28.2.06

 

b) OZ schválilo plán práce OZ na rok 2006.

Hlasování 5 0 0

 

c) OZ schválilo podmínky a oddávající pro konání svatebního obřadu.

Hlasování 5 0 0

 

d) OZ projednalo využití veřejně prospěšných prací. Zastupitelé rozhodli nepodávat zatím žádost o zřízení VPP na úřad práce a pomocí výzvy zjistit zájem místních občanů o údržbu obecních ploch a místních komunikací.

Hlasování 5 0 0

Z: J. Balko                                      T: 28.2.06

 

e) OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na FRB  ( fond rozvoje bydlení ). OZ uložilo vyvěsit výběrové řízení na veřejnou desku.

Hlasování 5 0 0

Z : J.Balko                                      T: 15.2.06

 

f) OZ projednalo žádost sl. Vohankové o prodeji bytu a rozhodlo tak, že bude dodržen postup dle kupní smlouvy. V tomto smyslu bude sl. Vohanková vyrozuměna.

Hlasování 5 0 0

Z : J. Balko                                      T : 28.2.06

 

 

 

g) OZ projednalo žádost Diakonie Broumov ohledně uspořádání humanitární sbírky v naší obci a souhlasí s uspořádáním této sbírky. Podmínky budou oznámeny na veřejné desce.

Hlasování 5 0 0

Z : J. Balko, E. Janoušková                           T: 20.2.06

 

h) OZ projednalo a  schválilo závěrečnou zprávu o inventarizaci obecního majetku, pohledávek a závazků rok 2005.

 

Diskuse občanů – byl vznesen požadavek na rychlejší a kvalitnější údržbu komunikace ( p.p.č.247 k.ú. Nebanice ) vedoucí na Vrbovou.

 

 

Zapsal : S.Dušek

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Eva Janoušková

                                                                                                     Jana Balko

Karel Balko                                                                                  starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení z jednání obecního zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 9.2.2006

 

Bod 444 Stěhování obecního úřadu.

OZ projednalo a schvaluje:

-          přestěhování obecního úřadu do budovy mateřské školy,

OZ ukládá:

-          zajistit organizaci stěhování a provést přestěhování do 30.11.2005

 

Z: Rusnáková                                T: 30.11.2005

Trvá – stěhování proběhne po přepojení telefonních linek

 

Bod 458 OZ schvaluje prodej p.p.č. 172/60 m. Anežce a Bohuslavu Hruškovým a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě včetně stavebního povolení a projektové dokumentace. OZ ukládá uzavřít předmětné smlouvy se zájemcem.

Z: J. Balko       T: 31.12.2005

Písemně oznámeno, že kupní smlouva bude uzavřena do 31.3.2006            Trvá

 

Bod 465 OZ projednalo a schválilo převod a vyhlášení záměru převodu vodovodního a kanalizačního řadu, čistírny odpadních vod a věžového vodojemu včetně dotčených pozemků společnosti CHEVAK CHEB a.s. - Trvá

 

Bod 469 OZ schvaluje jako ověřovatele na rok 2006 p.Evu Janouškovou a p. Karla Balka

 

Bod 470 OZ vybralo 4 typy RD, z kterých schválilo jako nejvhodnější –  rodinný dům HIT

 

Bod 471 OZ schválilo vynulování položky dluhové služby za rok 2005 ve výši 0,33 Kč , která vznikla nedopatřením ve výpisu ČSOB.

 

Bod 472 OZ schválilo, aby konečný zůstatek na účtu hospodářské  činnosti ve výši 24 986,27 Kč nebyl převeden na běžný účet obce.

 

Bod 473 OZ neschválilo zrušení pohledávky Jiří Peklo ve výši 2 720,- Kč z důvodu došetření postupu zrušení této pohledávky.

Z: J. Rusnáková                       T: 15.3.06

 

Bod 474 OZ projednalo a schválilo podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje na „ Program obnovy venkova „ Dotační titul č. 4 - rekonstrukce a výstavba komunikací ……

Z: J. Balko                                  T : 28.2.06

 

Bod 475 OZ schválilo prodej p.p.č.166/3 – část za cenu 20,- Kč za jeden m2  manželům Netrvalovým. Oddělovací geometrický plán vyhotoví  kupující na své náklady.

Z : J. Balko                                  T: 28.2.06

 

Bod 476 OZ schválilo plán práce OZ na rok 2006.

 

Bod 477 OZ schválilo podmínky a oddávající pro konání svatebního obřadu.

 

Bod 478 OZ projednalo využití veřejně prospěšných prací. Zastupitelé rozhodli nepodávat zatím žádost o zřízení VPP na úřad práce a pomocí výzvy zjistit zájem místních občanů o údržbu obecních ploch a místních komunikací.

Z: J. Balko                                      T: 28.2.06

 

Bod 479 OZ schválilo vyhlášení výběrového řízení na FRB  ( fond rozvoje bydlení ). OZ uložilo zveřejnit výběrové řízení na veřejnou desku.

Z : J.Balko                                      T: 15.2.06

 

 

 

 

Bod 480 OZ projednalo žádost sl. Vohankové o prodeji bytu a rozhodlo tak, že bude dodržen postup dle kupní smlouvy. V tomto smyslu bude sl. Vohanková vyrozuměna.

Z : J. Balko                                      T : 28.2.06

 

Bod 481 OZ projednalo žádost Diakonie Broumov ohledně uspořádání humanitární sbírky v naší obci a souhlasí s uspořádáním této sbírky. Podmínky budou oznámeny na veřejné desce.

Z : J. Balko, E. Janoušková                           T: 20.2.06

 

Bod 482 OZ projednalo a schválilo zprávu o inventarizaci Obce Nebanice za rok 2005.

 

 

 

 

 

 

           

Starosta Obce Nebanice                                                      místostarosta obce Nebanice

Balko Jana                                                                          Ing. Stanislav Dušek