Usnesení z jednání zastupitelstva Obce Nebanice ze dne 26.11.2008

 

Bod 309  OZ schválilo uzavření Smlouvy o dílo, jejímiž účastníky jsou:

předmětem je:

(a)           zhotovení vodovodních přípojek PE 32 u RD č. 11 - 18

(b)           kanalizace PVC DN 300, 108m u RD č. 11 - 18 a dále

(c)           obslužné komunikace, jakož i

(d)           provedení zkoušek, testů a zajištění revizí, prokazujících funkčnost a provozuschopnost Díla, a dále

(e)           na požádání Obce asistence při kolaudačním řízení, zejména při místním šetření stavebního úřadu,

a zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Smlouvy o dílo.

 

Bod 310 OZ schválilo uzavření Zástavní smlouvy, jejímiž účastníky jsou:

a Zástavní právo se zřizuje na:

Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb na LV 1 pro katastrální území Nebanice, obec Nebanice, okres Cheb:

a  zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Zástavní smlouvy k nemovitostem.

 

Bod 311 OZ schválilo uzavření Nevýhradní smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb souvisejících s prodejem nemovitostí se společností M & M reality holding a.s., IČO 27487768,

Praha 1 a zároveň zmocňuje starostku obce k podpisu výše uvedené Nevýhradní smlouvy.

 

Bod 312 OZ schválilo uzavření  Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, jejímiž účastníky jsou:

KHA  NGUYEN TIEN, nar. 1.5.1961, IČ 693 15 167, bytem 350 02 Cheb, Pobřežní 1968/1, jako budoucí oprávněný z věcného břemene

a

Obec Nebanice, IČ 00254118, sídlo 350 02 Cheb, Nebanice č.p. 7, zastoupena starostkou paní Janou Balko, jako budoucí povinný z věcného břemene

a zmocňuje starostku obce k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

 

Bod 313 OZ schválilo uzavření předložené Pojistné smlouvy č. 8035355313, jejímiž smluvními stranami jsou ČSOB Pojišťovna, a.s. ( „ pojistitel „ ) a Obec Nebanice ( „ pojistník „ )

 

Bod 314  OZ  schválilo vyhlášení záměru prodeje parcely číslo 97/5 o výměře 242 m2 v k.ú. Nebanice.

 

Bod 315 OZ schválilo nabídnout paní Zdeňce Košatové k odkoupení tento celek - část požadovaného travního porostu parcela číslo 97/8  o výměře 450 m2  současně s parcelou číslo 97/9 o výměře 664 m2  vše v k.ú. Nebanice.

 

Bod 316 OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje parcely číslo 97/6 o výměře 196 m2 v k.ú. Nebanice.

 

Bod 317 OZ schválilo vyhlášení záměru prodeje parcely číslo 13/2 o výměře 1 137 m2  v k.ú. Hněvín.

 

 

 

 

Bod 318 OZ schválilo zhotovení znaleckých posudků pro prodej:

-    parcel číslo 97/8  o výměře 450 m2  současně s parcelou číslo 97/9 o výměře 664 m2  vše v k.ú. Nebanice.

-    parcely číslo 13/2 o výměře 1 137 m2  k.ú.Hněvín

a zmocnilo starostku obce k zajištění znaleckých posudků.

 

Bod 319 OZ schválilo možnost nabídnout manželům Petru a Renatě Krausovým k odkoupení část parcely číslo 172/19 tak, aby hranice nově vzniklé parcely byla na úrovni parcely 172/117 ( směrem ke komunikaci )

 

Bod 320 OZ schválilo vyhlášení záměru pronájmu bývalé kotelny na parcele číslo 276 a parcely 276

o výměře  136 m2 v k.ú. Nebanice.

 

Na vědomí:

Do všech domácností bude roznesen leták ohledně využívání služeb kamenné pošty v obci.

Vyplnění tohoto letáku bude sloužit jako podklad pro další setrvání kamenné pošty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce Nebanice                                                  Místostarostka obce Nebanice

Jana Balko                                                                           Kateřina Havlíková